Читать статью на русском языке

Рис — од­на з найдавніших куль­тур­них зла­ко­вих рос­лин. У
Південно-Східній Азії йо­го об­роб­ля­ли ще близь­ко 5 ти­сяч років
то­му.

За однією з версій, рис бе­ре свій по­ча­ток з Ки­таю.
Пізніше він про­ник в Індію, а звідти — в Ста­ро­дав­ню Персію,
Месопотамію і Се­ред­ню Азію.

Пер­ши­ми європейцями, які
спро­бу­ва­ли ри­со­ву ка­шу, бу­ли воїни Олек­сан­дра
Ма­ке­донсь­ко­го. Са­ме від них індійці й дізналися сек­рет обробітку
цьо­го зла­ку. За іншою — батьківщиною ри­су вважається Індія.

У Європі ця зла­ко­ва куль­ту­ра з’яви­ла­ся ли­ше в середні століття, але донині користується ве­ли­кою популярністю.

З
усьо­го розмаїття зла­ко­вих ри­со­ва кру­па най- більш ба­га­та
ву­г­ле­во­да­ми — 71% в 100 г про­дук­ту, з яких 70% ста­но­вить
крох­маль, 0,4% припадає на клітковину і 0,7% — на мо­но­са­ха­ри­ди.
Вітамі- нами і мінеральними ре­чо­ви­на­ми ри­со­ва кру­па не змо­же
зба­га­ти­ти ваш раціон. Харчові ре­чо­ви­ни ри­су після варіння лег­ко
за­сво­ю­ють­ся організмом ди­ти­ни і до­рос­ло­го.

Го­лов­ною
особливістю ри­су є те, що йо­го білок не містить глю­те­ну (білка
клей­ко­ви­ни), який не зас- воюється у дітей, хво­рих на целіакію
(спад­ко­ва непереносимістю білка глю­те­ну).

Це ду­же важ­ли­во,
так як у не­мов­лят мо­же бу­ти ще не сфор­мо­ва­на до­стат­ня
активність ферментів шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту, і ка­ша з
глю­те­ном спровокує за­хво­рю­ван­ня целіакію.

Як пра­ви­ло,
дитині дається мо­лоч­на ри­со­ва ка­ша, так як мо­ло­ко доповнює її
повноцінними білками, мінеральними ре­чо­ви­на­ми і вітамінами і, крім
то­го, ро­бить приємніше на смак.

Ри­со­ва ка­ша рекомендується НДІ хар­чу­ван­ня РАМН як стар­то­ва в харчуванні малюків. Але не раніше 4,5 місяця.

Добре
за­сво­ю­ва­на і не містить глю­те­ну ри­со­ва ка­ша в де­я­ких
рідкісних ви­пад­ках вво­дить­ся при зри­гу­ван­нях в більш ранні
терміни (вже з 2 місяців), од­нак призначається во­на по 1 чайній ложці
пе­ред годівлею.

Ри­со­ва ка­ша містить ма­ло клітковини, то­му
во­на ко­рис­на дітей зі схильністю до нестійкого стільця. Але во­на
ма­ло підходить дітям, схиль­ним до зак- репів, так як мо­же йо­го
спро­во­ку­ва­ти.

Крім то­го, відвари ри­су ма­ють обволікаючий ефект — це є за­хис­ним механізмом при киш­ко­вих роз­ла­дах.

В да­ний час ство­ре­но ряд спеціалізованих про- дуктів про­ми­с­ло­во­го ви­роб­ниц­т­ва:


ри­со­во-молочні каші, готові до вжи­ван­ня: во­ни ви­роб­ля­ють­ся без
до­ба­вок, то­му їх мож­на за­сто­со­ву­ва­ти в лікувальному
харчуванні, ви­пус­ка­ють­ся з до­да­ван­ням ком­плек­су вітамінів і
мінеральних ре­чо­вин, необхідних для ди­ти­ни пер­шо­го ро­ку жит­тя.
Деякі рисові каші містять до­бав­ки з фруктів, овочів, ме­ду;

• добре
роз­ва­ре­ний рис в не­ве­ли­ких кількостях додається в м’ясо-рослинні,
ри­бо-рослинні або фруктові кон­сер­ви для дітей 9-12 місяців при
залученні ди­ти­ни до пе­ре­жо­ву­ван­ня їжі;

• як за­гу­щу­вач і
фор­мо­утво­рю­вач в не­ве­ли­ких кількостях ри­со­вий крох­маль
використовується при приготуванні ри­со­во-фрук­то­вих пю­ре, іноді в
м’яс­них і риб­них кон­сер­вах;

• морк­вя­но-ри­со­вий відвар (ORS-200) рекоменду- ється для лікувального хар­чу­ван­ня не­мов­лят при киш­ко­вих роз­ла­дах;

• фрук­то­во-ри­со­ва ка­ша — при роз­ла­дах шлун­ку дітям стар­ше 1 ро­ку;


ри­со­ве бо­рош­но використовується для при­го­ту­ван­ня
кон­ди­терсь­ких виробів, випічки хліба для дітей, хво­рих на целіакію
та алергію (та­кож ви­пус­ка­ють­ся рисові ма­ка­ро­ни).

Але
пам’ятай­те, що у всьо­му має бу­ти міра, не мож­на го­ду­ва­ти ма­лю­ка
однієї ри­со­вою ка­шею, навіть як­що во­на та­ка чу­до­ва.

Оставить комментарий

Adblock
detector