Читать статью на русском языке

На класичній манній каші, мож­на ска­за­ти, ви­рос­ли цілі покоління
дітей, а за­раз ба­га­то лікарів ствер­джу­ють, що во­на шкідлива для
ди­тя­чо­го організму. Нев­же це дійсно так?

Ба­га­то видів каш, у
то­му числі й ман­на, на­но­сять особ­ли­ву шко­ду ма­лень­ким дітям.
Точ­но так са­мо, як дітям до ро­ку не підходить хар­чу­ван­ня пе­чи­вом
і со­ло­до­ща­ми, то­му що їх шлун­ко­во-киш­ко­вий тракт ще не
го­то­вий до пе­ре­ва­рю­ван­ня вуглево- дів.

Лікарі не
ре­ко­мен­ду­ють го­ду­ва­ти ди­ти­ну про­дук­та­ми з та­ких круп, як
яч­на, вівсяна і пшо­ня­на, так як їм бракує мікроелементів і ба­гать­ох
інших ко­рис­них ре­чо­вин.

До то­го ж у цих кру­пах ви­яв­ле­но
шкідливу ре­чо­ви­ну — гліодин. Це мукополісахарид, який міс- титься в
оболонці де­я­ких злаків і викликає нек­роз (омертвіння) вор­си­нок
ки­шеч­ни­ка, за ра­ху­нок яких відбувається всмок­ту­ван­ня по­жив­них
ре­чо­вин.

На ра­хун­ку манної каші є один се­рй­оз­ний
прос­ту­пок: во­на ба­га­та фітином. Фітин змінює се­ре­ду в
ки­шеч­ни­ку ди­ти­ни та­ким чи­ном, що кальцій і вітамін Д, що
над­хо­дять з їжею, прос­то не всмок­ту­ють­ся. Та­кож після її
вжи­ван­ня спостерігається погіршення всмок­ту­ван­ня заліза.

Хар­чу­ван­ня
подібними про­дук­та­ми мо­же при­вес­ти організм ма­лю­ка до де­я­ких
се­рй­оз­них наслідків, та­ких як по­ру­шен­ня ро­бо­ти
шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту, рахіт, а та­кож до постійної нежиті й
час­тих за­студ, що надалі мо­же по­зна­чи­ти­ся на здо­ров’ї ди­ти­ни в
шкільні ро­ки.

Зви­чай­но ж, ман­на ка­ша да­ле­ко не мар­на. Це
чу­до­вий дієтичний про­дукт. Пи­тан­ня тільки в то­му, чи мож­на
да­ва­ти її ма­лень­ким дітям?

Принаймні, во­на не рекомендується
дітям пер­шо­го ро­ку жит­тя. Після ро­ку її вже по­сту­по­во мож­на
вклю­ча­ти в раціон, ко­ли нор­маль­на ро­бо­та ки­шеч­ни­ка вже
на­ла­год­же­на і йо­го фер­мен­та­тив­на сис­те­ма до­сить дозріла. До
трь­ох років ман­ну ка­шу ма­лю­кам мож­на да­ва­ти ли­ше в обмеженій
кіль- кості.

У манній крупі 70 відсотків крох­ма­лю, ба­га­то
білків, вітамінів і мінеральних ре­чо­вин, і так як во­на швид­ко
готується, то всі во­ни зберігаються: у ній ма­ло клітковини, і во­на
рекомендується в післяопераційний період і при виснаженні. При хронічній
недостатності ни­рок, на­прик­лад, ре­ко­мен­ду­ють­ся стра­ви,
приготовані з безбілкових круп, — у цьо­му ви­пад­ку ман­ка незамінна.

Але
по­чи­на­ти при­корм не­мов­ля зі зла­ко­вих каш не мож­на — ось од­на з
но­вих концепцій ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня. Для дітей у ранньо­му віці
раніше ра­ди­ли ви­ко­рис­то­ву­ва­ти такі про­дук­ти, як фрук­ти,
овочі, стра­ви з них, натуральні со­ки.

Останні дослідження
по­ка­за­ли, що алергічні реак- ції на со­ки за­над­то часті й
шлун­ко­во-киш­ко­вий тракт ще не го­то­вий до такої їжі, так і
вітамінний дефіцит в організмі ди­ти­ни со­ки за­пов­ню­ють по­га­но.

Вже
кра­ще не­хай ма­ма са­ма їсть більше фруктів і п’є на­ту­раль­них
соків — всі наявні в них вітаміни ди­ти­на отримає з її мо­ло­ком.

Оставить комментарий

Adblock
detector