Читать статью на русском языке

Пер­ший день після ви­пис­ки з по­ло­го­во­го бу­дин­ку — се­рй­оз­не вип­ро­бу­ван­ня для кожної ма­ми.

Роз­ра­хо­ву­ва­ти те­пер до­ве­деть­ся ли­ше на се­бе, і в цю мить потрібно не роз­гу­би­ти­ся.

Ве­ли­ке
пран­ня.
Для по­чат­ку ма­лю­ка тре­ба пе­ре­одяг­ну­ти в заздалегідь
при­го­то­ва­не чис­те домашнє плат­тя. Весь йо­го одяг, а та­кож
пе­люш­ки, ков­д­роч­ку і речі ма­ми кра­ще скоріше відправити в
праль­ну ма­ши­ну, щоб поз­бу­ти­ся від лікарняних мікробів.

Не­зва­жа­ю­чи
на те що в по­ло­го­во­му бу­дин­ку прий­ма­ють­ся жорсткі
дезінфекційні за­хо­ди (повітря в приміщеннях ре­гу­ляр­но очи­ща­ють за
до­по­мо­гою спеціальних квар­цо­вих ламп, а інструменти стерилізують в
по­т­уж­них ан­ти­сеп­тич­них роз­чи­нах), час­ти­на бактерій мо­же
ви­жи­ти.

Го­ду­ван­ня. Далі до­ве­деть­ся за­сто­су­ва­ти
клю­чо­вий на­вик, яко­му но­во­яв­ле­ну ма­му на­вча­ють ще в
по­ло­го­во­му бу­дин­ку. Ви­пис­ка, збо­ри в до­ро­гу, уро­чис­та
зустріч з квітами біля ви­хо­ду і шлях до бу­дин­ку зай­муть ен­ний час,
і ма­люк, швид­ше за все, встиг­не ґрунтовно зголодніти.

Сієста.
Після їжі малюкові за­хо­четь­ся подрімати, але спо­чат­ку необхідно
упев­ни­ти­ся, що ліжечко стоїть не на протязі і не під стру­ме­нем
кондиціонера.

Найвдаліше для ньо­го місце — кут кімнати: рух
повітря навіть при відкритому вікні (провітрювання в дитячій слід
влаш­то­ву­ва­ти в зви­чай­но­му режимі) бу­де тут са­мим спокійним.
Сусідства з ба­та­рей цент­раль­но­го опа­лен­ня теж потрібно уни­ка­ти:
во­на здат­на ви­су­шу­ва­ти повітря в зоні відпочинку ма­лю­ка.

Ку­пан­ня.
Ближ­че до ве­чо­ра ди­ти­ну ба­жа­но ви­ми­ти повністю і з ди­тя­чим
ми­лом, щоб зчис­ти­ти з неї всі ті ж шкідливі «лікарняні» бактерії.
Од­нак, як­що ма­лю­ку зро­би­ли щеп­лен­ня в день ви­пис­ки, ку­пан­ня
необхідно пе­ре­нес­ти на зав­тра. Після вод­них про­це­дур важ­ли­во не
за­бу­ти об­ро­би­ти пуп­ко­ву ран­ку роз­чи­ном зе­лен­ки.

На
дру­гий день нічого но­во­го ро­би­ти не до­ве­деть­ся, так що мож­на
сміливо зай­ня­ти­ся відточуванням майстерності. Ви­хо­ди­ти на
про­гу­лян­ку з ма­лю­ком мож­на тільки на 7-10-й день після ви­пис­ки з
по­ло­го­во­го бу­дин­ку.

Тільки спокійно!

Перші дні,
проведені наодинці з ма­лю­ком і своїми стра­ха­ми, мо­жуть зда­ти­ся
най­важ­чи­ми. І хо­ча ба­га­то чо­го ще тільки на­ле­жить на­вчи­ти­ся,
зня­ти на­пру­гу мож­на різними спо­со­ба­ми.

Недосвідченість,
невпевненість у своїх си­лах або післяпологова депресія здатні ви­би­ти з
колії. Го­лов­не на по­чат­ко­во­му етапі — по­ста­ра­ти­ся
заспокоїтися. Додаткові пи­тан­ня, які ви­ни­ка­ють у всіх, мож­на бу­де
по­ста­ви­ти патронажній сестрі: во­на по­вин­на відвідати вас в той же
день.

Як­що ви­ник­ла за­мин­ка: ма­люк відвернувся від гру­дей
або про­пла­кав на 10 се­кунд дов­ше, ніж за­зви­чай, не вар­то
вик­ли­ка­ти «швид­ку».

Як­що вас сьогодні вранці ви­пи­са­ли з
по­ло­го­во­го бу­дин­ку, зна­чить, лікарі пе­ре­ко­на­ли­ся, що ма­люк
здо­ро­вий. Про­те звер­ну­ти­ся за професійною до­по­мо­гою ви маєте
пра­во в будь-який мо­мент.

Оставить комментарий

Adblock
detector