Читать статью на русском языке

Не­жить — симп­том величезного чис­ла хво­роб, і на­пев­но се­ред
читачів не знай­деть­ся нікого, хто б жод­но­го ра­зу не за­знав нежиті
на со­бі.

Фізіологічна ос­но­ва нежиті — підвищене ви­роб­лен­ня
обо­лон­ка­ми но­со­вих ходів сли­зу. При­чи­ни вищевказаного
«підвищеного ви­роб­лен­ня» мо­жуть бу­ти самі різні — інфекції (вірусні
та бактеріальні), алергія (на що зав­год­но), прос­то підвищений вміст
пи­лу у вди­ху­ва­но­му повітрі.

До речі, шми­ган­ня но­сом не
зав­ж­ди хво­ро­ба. Так, на­прик­лад, будь-які активні ри­дан­ня і
пов’яза­не з цим підвищене утво­рен­ня сліз не­ми­ну­че при­зво­дить до
необхідності терміново ско­ри­ста­ти­ся но­со­вою хуст­кою — «зайві»
сль­о­зи ски­да­ють­ся в по­рож­ни­ну но­са че­рез так зва­ний
сль­о­зо-но­со­вий ка­нал.

Найбільш час­тою при­чи­ною нежиті є
гострі респіраторні вірусні інфекції. Над­лиш­ко­вий слиз, що от­ри­ма­в
на­зву «соплі», насправді являє со­бою один із способів бо­роть­би
організму з вірусом. Спра­ва в то­му, що в сли­зу у величезній кількості
містяться особливі ре­чо­ви­ни, що нейтралізують віруси.

Зовсім
інше пи­тан­ня полягає в то­му, що ці ре­чо­ви­ни мо­жуть успішно діяти
тільки тоді, ко­ли слиз має су­во­ро пев­ну консистенцію — ко­ли не
гус­тий.

Як­що ж слиз висихає — на­прик­лад, в кімнаті теп­ло і
су­хо або у пацієнта ду­же ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра — користі від такого
сли­зу ніякого, на­впа­ки, — ви­сох­лий або прос­то гус­тий слиз
представляє со­бою ба­га­ту білком рідину, в якій ду­же зруч­но
роз­м­но­жу­ва­ти­ся бактеріям. І цей перехід вірусної інфекції в
вірусно-бактеріальну не­склад­но замінити по змінилося коль­о­ром соплів
— во­ни ста­ють зе­ле­ну­ва­ти­ми або жов­ту­ва­то-зе­ле­ни­ми.

Та­ким
чи­ном, як­що при­чи­на не­жи­тю — віруси, од­но­знач­но слід зро­би­ти
вис­но­вок: ліків від не­жи­тю немає і бу­ти не мо­же. Соплі при
вірусній інфекції потрібні, ад­же во­ни, як ми вже зрозуміли,
нейтралізують віруси.

Зав­дан­ня — збе­рег­ти оп­ти­маль­ну
в’язкість сли­зу — ба­га­то пи­ти, ди­ха­ти про­хо­лод­ним чис­тим і не
су­хим повітрям (ми­ти підлогу, провітрювати, ви­ко­рис­то­ву­ва­ти
зволожувачі).

Для запобігання ви­си­хан­ня сли­зу мож­на
ви­ко­рис­то­ву­ва­ти і лікарські пре­па­ра­ти — піносол, ек­те­ри­цид,
зви­чай­ний фізіологічний роз­чин (орієнтовно 1 чай­на лож­ка солі на 1
літр кип’яченої во­ди). Останні два пре­па­ра­ти — не шко­ду­ва­ти — по
полпіпеткі в кож­ну ніздрю кож­ну го­ди­ну.

На­ступ­на, і за
час­то­тою і за актуальністю при­чи­на нежиті — алергія. Що кон­крет­но
вик­ли­ка­ло алергічний не­жить прин­ци­по­во­го зна­чен­ня для
по­даль­ших дій не має (праль­ний по­ро­шок, домашні тва­ри­ни, щось
цвіте, щось пах­не і т. д. і т. п.) Го­лов­не — спро­бу­ва­ти не­гай­но
роз­лу­чи­ти­ся з пе­ред­ба­чу­ва­ним дже­ре­лом алергії. Як­що ж це
не­мож­ли­во — що ж, до­ве­деть­ся ви­ко­рис­то­ву­ва­ти лікарські
пре­па­ра­ти.

Прин­ци­по­вий факт полягає в то­му, що ду­же
ефективні ліки від нежиті дійсно існують і усу­ну­ти не­жить, принаймні,
тим­ча­со­во, не ста­но­вить особ­ли­вих труднощів. Є цілий ряд
лікарських препаратів, що от­ри­ма­ли на­зву «судинозву- жувальні за­со­би
для місцевого за­сто­су­ван­ня».

За­ко­пу­ван­ня або інгаляція
цих препаратів у носові хо­ди швид­ко при­зво­дить до зву­жен­ня су­дин
слизової обо­лон­ки но­са. Як наслідок зменшується, по-пер­ше, на­бряк
слизової обо­лон­ки но­са і, по-дру­ге, кількість сли­зу, що
продукується клітинами цієї самої слизової обо­лон­ки. Ре­зуль­тат
швид­кий і кон­крет­ний — відновлюється но­со­ве ди­хан­ня і
пе­ре­ста­ють бігти соплі.

При­кла­ди су­ди­ноз­ву­жу­валь­них
препаратів: наф­ти­зин, са­но­рин, галазолін, ксилометазоліну, На­зол,
ти­зин, Отривін, леконіл, АФРІН, адріанол і т. д. (ще зо два де­сят­ки
най­ме­ну­вань точ­но мож­на на­пи­са­ти). У цілому і механізми дії, і
побічні ефек­ти ду­же схожі. Відмінності — в силі і в тривалості
лікувальної дії.

Оставить комментарий

Adblock
detector