Читать статью на русском языке

З чо­го по­чи­на­ють­ся по­ло­ги? По­го­во­ри­мо про найважливішій події
пер­шо­го ета­пу: як во­но відбувається, чо­му іноді ви­ни­ка­ють
трудно- щі і що ро­бить лікар, щоб їх по­до­ла­ти.

В пер­ший період пологів
відкривається ший­ка мат­ки, то­му він так і називається — період
роз­к­рит­тя. Цей важ­ли­вий етап настає з по­чат­ком переймів, а
закінчується, ко­ли ший­ка повністю відкриється (на 10-12 см), щоб
ви­пус­ти­ти ма­лю­ка.

Для то­го щоб це ста­ло­ся, мат­ка
по­вин­на пра­виль­но ско­ро­чу­ва­ти­ся. У нормі перейми
по­чи­на­ють­ся з верхньої час­ти­ни мат­ки (частіше за все з її
пра­во­го ку­та) і по­сту­по­во спус­ка­ють­ся вниз, до ший­ки.

А
як­що во­ни по­чи­на­ють­ся вни­зу, то ший­ка мат­ки не отримує
до­статньо­го імпульсу і не розкриває- ться або ро­бить це ду­же повільно.

У
та­ко­му разі у майбутньої ма­ми відбуваються за­над­то рідкісні,
слабкі пе­рей­ми. Ще один роз­пов­сюд­же­ний сценарій роз­вит­ку подій
виглядає так: пе­рей­ми при­пи­ня­ють­ся «на півдорозі», і ший­ка
встигає роз­к­ри­ти­ся ли­ше на­по­ло­ви­ну. Але в обох ви­пад­ках
лікарі го­во­рять про слаб­ку родову діяльность.

Чим же за­гро­жу­ють про­бле­ми з ший­кою мат­ки?

Перш
за все во­ни за­тя­гу­ють про­цес по­яви ма­лю­ка на світ: іноді че­рез
це він триває більше 12 го­дин. А крім то­го, ці труднощі мо­жуть
«зби­ти» пра­виль­ний хід пологів.

Ад­же в нормі спо­чат­ку
розкривається ший­ка мат­ки, а потім відходять во­ди; спер­шу
народжується ди­ти­на, і ли­ше потім відшаровується і ви­хо­дить
пла­цен­та.

Як­що ж ший­ка ніяк не мо­же роз­к­ри­ти­ся, то, не
че­ка­ю­чи цьо­го, у майбутньої ма­ми мо­жуть зав­час­но відійти во­ди
або відокремитися пла­цен­та. І тоді, мож­ли­во, лікарям до­ве­деть­ся
ро­би­ти їй кесарів роз­тин.

Ви­зна­чи­ти, в яко­му стані ший­ка мат­ки, мож­на за­дов­го до пологів, на огляді у лікаря.

Від
чо­го за­ле­жить, чи з’яв­лять­ся у жінки про­бле­ми з ший­кою мат­ки
чи ні? Перш за все від її віку та «досвіду». Як­що жінка народжує
пер­шо­го ма­лю­ка після 35 років, імовірність, що ший­ка мат­ки не
розкриється, для неї ви­ща, ніж для інших мам.

Ад­же у ба­гать­ох
до цьо­го віку на­ко­пи­чу­ють­ся різні про­бле­ми зі здо­ров’ям. Во­ни
час­то по­зна­ча­ють­ся на перебігу пологів, ад­же в цій
важ­ли­вій «справі» бе­руть участь всі сис­те­ми організму.

На­прик­лад,
частіше, ніж у інших, про­бле­ми з відкриттям ший­ки мат­ки
ви­ни­ка­ють у пов­них жінок з по­ру­шен­ня­ми обміну ре­чо­вин і
ро­бо­ти ендокринної сис­те­ми. Ри­зик підвищується і в то­му ви­пад­ку,
як­що в жінки є гінекологічні про­бле­ми — пух­ли­ни мат­ки
(на­прик­лад, міома) або пош­код­жен­ня її ший­ки (на­прик­лад, рубцеві
зміни).

На жаль, запобігти про­бле­ми з відкриттям ший­ки мат­ки
мож­на да­ле­ко не зав­ж­ди, але вчас­но ви­я­ви­ти їх і бу­ти до них
го­то­ви­ми — в на­ших си­лах.

Ви­я­ви­ти можливі складнощі
майбутній мамі до­по­мо­же лікар жіночої консультації. Як­що у жінки є
якісь труднощі зі здо­ров’ям, фахівці на­прав­лять її в по­ло­го­вий
бу­ди­нок раніше, щоб во­на і ма­люк у найвідповідальніший період бу­ли
під на­гля­дом.

Але навіть тим жінкам, хто ви­я­вить­ся «у групі
ри­зи­ку», не вар­то втра­ча­ти присутності ду­ху. Як­що май­бут­ня
ма­ма впев­не­на в успіху і відчуває се­бе спокійно, цей настрій
обов’яз­ко­во пе­ре­дасть­ся її організму, і все прой­де добре».

У чо­му при­чи­на про­блем з відкриттям ший­ки мат­ки?

По-пер­ше,
в то­му, що во­на до мо­мен­ту пологів не встиг­ла як слід дозріти. Для
то­го щоб вчас­но роз­к­ри­ти­ся, ший­ка по­вин­на заздалегідь по­ча­ти
змен­шу­ва­ти­ся і розм’як­шу­ва­ти­ся під дією «ро­до­вих» гормонів.

Оставить комментарий

Adblock
detector