Читать статью на русском языке

Особливості дитячої шкіри, навіть при гар­но­му догляді, мо­жуть
при­зво­ди­ти до по­яви про­блем. Хо­ча іноді за про­яв хво­ро­би
бать­ки прий­ма­ють цілком природні про­це­си.

ПРО­СТА
ЕЕРИТЕМА. Рівномірний почервоніння шкіри, що виникає май­же відразу
після на­род­жен­ня ди­ти­ни і ви­да­лен­ня пер­во­род­но­го зма­щен­ня.
Це реакція шкіри на зміну зовнішнього се­ре­до­ви­ща і ре­зуль­тат її
кон­так­ту з ро­до­ви­ми шля­ха­ми. За­зви­чай ери­те­ма про­хо­дить
са­ма по собі до кінця 1-го тиж­ня жит­тя.

ТОКСИЧНА ЕРИТЕМА. У де­я­ких малюків у перші дні жит­тя ви­ни­ка­ють невеликі
цят­ки, горб­ки або буль­баш­ки, як від уку­су кро­пи­ви. Ці
ви­си­пан­ня за­зви­чай зо­се­ред­жу­ють­ся на обличчі, тулубі та
кінцівках і зни­ка­ють про­тя­гом тиж­ня. Цей стан вважається по­до­бою
алергічної реакції, викликаної пер­шим кон­так­том імунної сис­те­ми із
зовнішнім се­ре­до­ви­щем. Ма­лю­ки за­зви­чай відчувають се­бе при
цьо­му добре, а че­рез 2-3 дні ви­сип зникає.

ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЛУЩЕННЯ ШКІРИ. Во­но з’являється на 3-5-й день жит­тя. За час пологів і
від пер­шо­го кон­так­ту з повітрям зовнішній шар епідермісу малюків
відмирає і схо­дить дрібними або ве­ли­ки­ми лу­соч­ка­ми. Найчастіше
лу­щен­ня виникає на шкірі гру­дей і жи­во­та і буває сильнішим у дітей,
на­род­же­них пізніше терміну. Во­но про­хо­дить са­ме по собі че­рез
кілька днів.

РОДОВА ПУХЛИНА. Мо­ва йде про на­бря­ку шкіри,
частіше го­ло­ви і об­лич­чя — тих час­тин, які пер­ши­ми про­хо­дять по
ро­до­вих шля­хах. Він виникає че­рез роз­ши­рен­ня су­дин шкіри,
здав­ле­ним ро­до­ви­ми шля­ха­ми, і про­хо­дить сам по собі че­рез 2-3
дні. Іноді на місці родової пух­ли­ни за­ли­ша­ють­ся дрібні
кро­во­ви­ли­ви, які теж з ча­сом зни­ка­ють.

МІЛІАН білувато-жовті крихітні вуз­ли­ки, тро­хи підносяться над рівнем шкіри,
з’яв­ля­ють­ся частіше на кри­лах но­са і переніссі, на лобі і
підборідді. Во­ни викликані тим, що че­рез не­до­роз­ви­нен­ня вивідних
про­ток сек­рет саль­них за­лоз накопичується під шкірою. Лікування
Міліан не вимагає і про­хо­дить че­рез 1-2 тижні. Ні в яко­му разі не
на­ма­гай­те­ся ви­дав­лю­ва­ти вуз­ли­ки, це мо­же при­вес­ти до
се­рй­оз­но­го за­па­лен­ня.

СТАТЕВИЙ КРИЗ. До кінця 1-го тиж­ня
після на­род­жен­ня у дівчаток і хлопчиків мо­жуть при­пух­ну­ти
молочні за­ло­зи. Так ди­тя­чий організм реагує на різке підвищення
напередодні і під час пологів гормонів в крові ма­ми. У де­я­ких малюків
із сосків мо­жуть з’яв­ля­ти­ся виділення, а у дівчаток — ще з статевої
щілини. За­зви­чай криз про­хо­дить че­рез 1-2 тижні і лікування не
вимагає. Як­що ви помітили, що шкіра на­вко­ло сос­ка ста­ла га­ря­чою
або почервоніла, ма­лю­ка тре­ба по­ка­за­ти педіатра.

ФІЗІОЛОГІЧНА
ЖОВ­ТЯ­НИ­ЦЯ. З’являється май­же у всіх малюків на 2-3-й день після
на­род­жен­ня. Її викликає зміна у складі крові еритроцитів. При цьо­му з
гемоглобіну зруй­но­ва­них еритроцитів утворюється пігмент білірубін,
він і додає шкірі жов­тий колір. За­зви­чай жов­тя­ни­ця зникає до кінця
1-го тиж­ня жит­тя, і лікування не потрібно. Як­що во­на затримується
або стає силь­ною, маляті при­зна­ча­ють лікування (фототерапію —
опромінення шкіри світлом з пев­ною дов­жи­ною хвилі).

Про користь … батьків

Тісне
спілкування з ма­лю­ком ду­же важ­ли­во для фор­му­ван­ня мікрофлори
йо­го шкіри. Як і ки­шеч­ник, во­на за­се­ле­на дружніми
мікроорганізмами, які за­хи­ща­ють від роз­вит­ку не­без­печ­них і
до­по­ма­га­ють дозріванню імунної сис­те­ми.

То­му ди­ти­на
по­вин­на яко­мо­га більше спілкуватися з бать­ка­ми, щоб на йо­го шкіру
по­трап­ля­ли мікроорганізми, характерні для йо­го сім’ї, а не
сторонніх лю­дей. Мікрофлора має сімейні особливості і мо­же силь­но
відрізнятися у різних лю­дей.

Ще і з цієї при­чи­ни важ­ли­во
при­кла­да­ти ди­ти­ну до гру­дей. Мікроорганізми з поверхні шкіри
бе­руть участь і в заселенні ки­шеч­ни­ка.

Оставить комментарий

Adblock
detector