Читать статью на русском языке

ВО­ЛОС­СЯ До мо­мен­ту на­род­жен­ня май­же вся їхня шкіра по­кри­та
тон­ки­ми і м’яки­ми во­лосин­ка­ми (про них ска­жуть — пуш­ко­ві). Їх
особливість — відсутність в центрі во­ло­са щільного стриж­ня.

М’якість
і не­ве­ли­ка тов­щи­на во­лос­ся іноді лякає батьків, вони хви­лю­ють­ся за
май­бут­ню ше­ве­лю­ру ди­ти­ни. Але за пер­ший рік жит­тя во­ни
змінюються кілька разів, ста­ю­чи жорсткішими.

Гус­то­та, колір і
їх тов­щи­на в ос­нов­но­му пе­ре­да­ють­ся у спа­док. А стриж­ка
малюків на­го­ло ніяк не впливає на якість во­лос­ся. До речі, у малюків
во­ни рос­туть швид­ше.

НІГТІ До мо­мен­ту на­род­жен­ня нігті в
малюків до­хо­дять до кінчиків пальців, як у до­рос­лих. Во­ни м’як­ші і
тон­ші, то­му стриг­ти їх тре­ба обережніше, щоб не пош­ко­ди­ти і не
вне­сти інфекцію.

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ

ЗА­ХИ­ЩА­ТИ ШКІРУ
пер­ший бар’єр на шля­ху все, що мо­же її трав­му­ва­ти, а ще різних
хімічних ре­чо­вин, випромінювань (ультрафіолетового та інфрачервоного) і
мікроорганізмів.

По­верх­ня шкіри вкри­та тон­кою плівкою, що
складається з суміші секретів саль­них і по­то­вих за­лоз —
вод­но-ліпідної мантії. Во­на є ще од­ним за­хис­ним бар’єром, який
запобігає ви­па­ро­ву­ван­ню во­ди зі шкіри і, на­впа­ки, не дає
по­трап­ля­ти все­ре­ди­ну зайвій волозі.

Ця мантія має кис­лу
реакцію (рН), плюс до її скла­ду вхо­дять особливі ре­чо­ви­ни, згубні
для більшості хво­ро­ботвор­них мікроорганізмів.

А що ж малюк?

У
дітей вод­но-ліпідна мантія тон­ша, во­на має май­же нейтраль­ну
кислотність і лег­ко змивається. Тоді шкіра стає су­хою і ба­га­то в
чо­му втрачає за­хис­т. То­му очи­ща­ти її потрібно дбай­ли­во, не
ко­рис­ту­ва­ти­ся зне­жи­рю­ю­чи­ми за­со­ба­ми (ми­лом, алкогольними
лосьй­о­на­ми) і не ку­па­ти ди­ти­ну ду­же час­то.

ЗІГРІВАЄ І ОХОЛОДЖУЄ На­ша шкіра бе­ре участь у підтримці постійної
тем­пе­ра­ту­ри тіла, при­сто­со­ву­ю­чись до змін зовнішнього
се­ре­до­ви­ща. Це відбувається за ра­ху­нок зміни кро­во­то­ку,
діаметра кро­во­нос­них су­дин, що про­хо­дять в шкірі (чим шир­ша су­ди­на і інтенсивніше по ній те­че кров, тим більше вона віддає
теп­ла), і ви­па­ро­ву­ван­ня во­ди з по­том.

Ди­тя­ча шкіра
ду­же про­ник­на, то­му будь­те обережні, ко­рис­ту­ю­чись ма­зя­ми та
іншими за­со­ба­ми. Чим мен­ша ди­ти­на, тим ви­ще ри­зик
пе­ре­до­зу­ва­ти ліки. То­му для дітей ви­роб­ля­ють спеціальні фор­ми
ліків.

По­ява гусячої шкіри або му­ра­шок — теж один з механізмів
терморегуляції. Крихітні м’язи, що зна­хо­дять­ся в шкірі, піднімають
во­лос­ки, які утри­му­ють теп­ле повітря біля поверхні шкіри.

А що ж малюк?

Терморегуляція
у малюків не та­ка доско­на­ла, як у до­рос­лих, і во­ни лег­ше
перегріваються або охо­лод­жу­ють­ся. То­му важ­ли­во підбирати дитині
одяг по погоді і підтримувати ком­форт­ну тем­пе­ра­ту­ру в дитячій
(18-22 ° С).

ДИ­ХА­ТИ Ми отримуємо ки­сень і виділяємо
ву­г­ле­кис­лий газ не тільки че­рез легені, але і че­рез шкіру. І хо­ча
та­ке ди­хан­ня не забезпечує кис­нем весь організм, во­но необхідне
для хорошої ро­бо­ти самої шкіри. А ще шкірне ди­хан­ня важ­ли­ве для
регуляції тем­пе­ра­ту­ри тіла.

А що ж малюк?

Діти
«ди­ха­ють шкірою» більшою мірою, ніж дорослі, ад­же зовнішній ро­го­вий
шар у них тон­кий, а кровообіг інтенсивніший. Будь­те уважні, підбираючи
косметичні за­со­би для ди­ти­ни. Вазелінове мас­ло, на­прик­лад,
закриває по­ри шкіри і заважає обміну газів. То­му во­но не підходить
ма­лю­кам, особ­ли­во пер­ших місяців жит­тя.

ВИВОДИТЬ НАЗОВНЮ
Шкіра здат­на виділяти не тільки ву­г­ле­кис­лий газ і во­ду, а й солі і
ре­чо­ви­ни, які утво­рю­ють­ся в організмі або над­хо­дять ззовні, у
то­му числі деякі токсичні ре­чо­ви­ни.

На­прик­лад, у ситуації
інфекційних хво­роб шкіра ви­во­дить ток­си­ни, які утво­рю­ють­ся під
час бо­роть­би організму з вірусами і мікробами, а ще лікарські
ре­чо­ви­ни. То­му для швид­ко­го оду­жан­ня важ­ли­во очи­ща­ти шкіру
ди­ти­ни та по можливості во­ди­ти в душ.

ВІДЧУВАТИ Безліч
нер­во­вих закінчень (сприй­ма­ють тиск, тем­пе­ра­ту­ру, біль) роб­лять
шкіру найбільшим ор­га­ном чуттів. Інформація про кон­такт з чи­мось
не­без­печ­ним передається в мо­зок, який приймає рішення, як уник­ну­ти
мож­ли­вих неприємностей.

На­прик­лад, до­тик до га­ря­чо­го
змушує нас не­гай­но відсмикнути ру­ку, запобігаючи се­рй­оз­ному опіку.
Шкіра настільки чут­ли­ва, що, пе­ре­бу­ва­ю­чи в животі ма­ми, ди­ти­на
відчуває до­ти­ки до жи­во­та. З по­явою на світ шкірний кон­такт
дозволяє їй орієнтуватися у світі, який її оточує.

ВИ­РОБ­ЛЯ­ТИ
У шкірі виробляється безліч різних ре­чо­вин: пігменти, гор­мо­ни,
вітаміни і т. д. Так, під дією УФ-променів клітини епідермісу
син­те­зу­ють вітамін D, він потрібен для обміну кальцію і фос­фо­ру.

Як­що
УФ-опромінення не вистачає, як це буває взим­ку, мо­же з’яви­ти­ся і
дефіцит вітаміну D, то­му ма­лю­кам при­зна­ча­ють прий­ом цієї
важ­ли­вої для за­хис­ту від рахіту ре­чо­ви­ни.

Оставить комментарий

Adblock
detector