Читать статью на русском языке

Ко­ли ще по­ба­лу­ва­ти се­бе чи­мось смач­нень­кий, як не в свя­та! Але
як при­ми­ри­ти за­до­во­лен­ня від новорічного застілля і ко­ристь для
май­бутньо­го ма­лю­ка?

По­чне­мо з пи­тан­ня на за­сип­ку: що
важливіше всьо­го в харчуванні майбутньої ма­ми? Як­що ви вважаєте, що
го­лов­не — їсти побільше, щоб вдо­сталь вис­та­ча­ло на двох,
по­тра­пи­ти в ря­ди від- мінників вам не світить. Ад­же на­ба­га­то
важливіше то­го, скільки ви їсте, — як і що са­ме.

Як я їм?

Ка­жу­чи
сло­ва­ми дієтологів, раціон майбутньої ма­ми по­ви­нен бу­ти
повноцінним, різноманітним і без­печ­ним для неї і май­бутньо­го
ма­лю­ка. Щоб ма­люк от­ри­мав всі необхідні для роз­вит­ку ре­чо­ви­ни,
ва­ше що­ден­не ме­ню по­вин­не вклю­ча­ти в се­бе різні про­дук­ти:
м’ясо та ри­бу, мо­ло­ко і яй­ця, хліб і цу­кор, верш­ко­ве і рос­лин­не
мас­ло, овочі і фрук­ти.

Під час вагітності по­тре­би організму в
енергії зрос­та­ють не так силь­но, як ми звик­ли вва­жа­ти: у другій
половині очікування — на 350 ккал на день (2 550 замість 2200), а до
цьо­го — ще мен­ше.

Що я їм?

Свят­ко­вий стіл — місце, де
мож­на знай­ти май­же все розмаїття відразу. Чо­го тільки коштує дов­гий
перелік за­ку­сок, які щед­ро вис­тав­ля­ють на стіл гостинні
господині: са­ла­ти, ков­ба­си, си­ри, ри­ба, ікра, соління, овочі.
Ад­же є ще й га­ря­че, не ка­жу­чи про де­сер­ти!

То­го, що
май­бут­ня ма­ма за компанію з рідними мо­же з’їсти за один новорічний
вечір, в будні їй би вис­та­чи­ло на цілий день. Ось тільки чи добре це?
Щоб розібратися в ситуації, спробуємо уважніше при­ди­ви­ти­ся до
свят­ко­во­го ме­ню.

Звичайні вит­ра­ти свят­ко­вих застіль —
«перебір» жирів і вуглеводів. В результаті ба­га­то хто з нас вста­ють
зі-за сто­лу з відчуттям важкості в шлун­ку або печії.

А вже для
майбутніх мам та­ка пер­спек­ти­ва зовсім ве­ли­ка, особ­ли­во в другій
половині вагітності, ко­ли організм працює за двох, а зрос­та­ю­ча
мат­ка тис­не на ор­га­ни трав­лен­ня, на­сам­пе­ред на шлу­нок (ось
чо­му, до речі, їсти кра­ще частіше і по­тро­ху).

Переїдання і
важ­ка їжа за­гро­жу­ють не тільки дис­ком­фор­том для ма­ми, але і
неприємностями для май­бутньо­го ма­лю­ка, оскільки мо­жуть по­ру­ши­ти
йо­го по­ста­чан­ня по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми.

За­кус­ки

За­зви­чай
на пер­шу час­ти­ну застілля припадає ос­нов­на част­ка то­го, що
з’їдається за весь вечір, — не­дар­ма більшість гос­тей встигає
на­си­ти­ти­ся за­дов­го до то­го, як по­да­дуть га­ря­че. Стро­го
ка­жу­чи, це не­пра­виль­но, ад­же ме­та за­ку­сок — про­бу­ди­ти
апе­тит, а не уга­му­ва­ти йо­го. Найк­ра­ще по­чи­на­ти тра­пе­зу з тих
продуктів, які підсилюють секрецію шлун­ко­во­го со­ку — на­прик­лад, з
салатів.

Овочеві са­ла­ти за­прав­ляй­те рос­лин­ним мас­лом —
во­но за­без­пе­чить май­бут­ню ма­му поліненасичени- ми жир­ни­ми
кис­ло­та­ми, важ­ли­ви­ми для роз­вит­ку ма­лю­ка. А ось будь-який
май­о­нез, навіть «лег­кий», містить харчові до­бав­ки і кис­ло­ту, які
тільки до­да­дуть про­блем шлун­ко­во-киш­ко­во­му трак­ту. «А як же
бу­ти з са­ла­том олів’є?» — за­пи­та­ють ша­ну­валь­ни­ки кулінарної
кла­си­ки. Як­що ви вже ніяк не уявляєте застілля без традиційного
са­ла­ту, ку­ди корисніше замінити май­о­нез 10-15%-ю сме­та­ною.

Солоні
за­кус­ки теж мо­жуть бу­ти не­по­га­ним по­чат­ком для застілля, але
тільки за умо­ви, що у майбутньої ма­ми немає про­блем з на­бря­ка­ми і
за­трим­ки рідини в організмі. І навіть у цьо­му ви­пад­ку такі
про­дук­ти ви­ма­га­ють ду­же обе­реж­но­го по­вод­жен­ня. З од­но­го
бо­ку, в перші місяці вагітності не­пе­ре­бор­на тя­га «на
со­ло­нень­ке» виникає у ба­гать­ох жінок, і відмовляти собі в цьо­му
задово- ленні не вар­то — час­то са­ме та­ка їжа знімає про­яви
ток­си­ко­зу. З іншого бо­ку, відносно солінь, як і будь-яких інших
страв, важ­ли­во зна­ти міру.

Навіть як­що ви готові з’їсти цілу
бан­ку осе­лед­ця в один присід, вар­то все ж об­ме­жи­ти­ся па­рою
шма- точків. І вже зовсім не підійдуть вам мариновані та гострі
про­дук­ти: стра­ви з оц­том, пер­цем, хріном, гірчицею і час­ни­ком
(останній, окрім іншого, мо­же підвищити то­нус мат­ки). Че­рез такі
стра­ви рідина мо­же за­три­му­ва­ти­ся в тка­ни­нах, і на­ван­та­жен­ня
на організм майбутньої ма­ми, і без то­го щод­ня зростає ра­зом з
ма­лю­ком, по­си­лить­ся. Це особ­ли­во ри­зи­ко­ва­но у другій половині
9-місячного очікування — ось чо­му у цей період усе со­ло­не кра­ще
взагалі звес­ти до мінімуму.

М’ясні делікатеси вхо­дять в
«особ­ли­вий спи­сок» з тієї ж при­чи­ни, що і соління — у більшості з
них до то­го ж предо­статньо жирів і хар­чо­вих до­ба­вок. Невідповідною
для майбутніх мам стра­вою вва- жається хо­ло­дець з м’яса або ри­би —
йо­го го­ту­ють, ви­ко­рис­то­ву­ю­чи ду­же міцний бульй­он, в яко­му
ба­га­то кон­цент­ро­ва­них дратівливих ре­чо­вин для
шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту.

Оставить комментарий

Adblock
detector