Читать статью на русском языке

До поїздки в по­ло­го­вий бу­ди­нок необхідно підготуватися заздалегідь.
Інакше з по­чат­ком пе­рейм до­ве­деть­ся в поспіху зби­ра­ти сум­ки,
ад­же цей час та­кий необхідний для роз­с­лаб­лен­ня і спос­те­ре­жен­ня
за своїми відчуттями.

Зібрати речі кра­ще за місяць – півтора до
перед- бачуваної да­ти пологів, ад­же подія мо­же від- бутися раніше
вста­нов­ле­но­го терміну.

У по­ло­го­вих бу­дин­ках різні
пра­ви­ла пе­ре­бу­ван­ня ма­ми і ма­лю­ка. В яки­хось ви­ма­га­ють
мінімум ре­чей з со­бою і мо­жуть самі за­без­пе­чи­ти всім необ- хідним, в
інших спокійно став­лять­ся до то­го, що вагітна використовує все своє.
Кра­ще заздалегідь уточ­ни­ти, що при­но­си­ти мож­на, а що ви­дасть
пер­со­нал.

Зручніше зібрати декілька су­мок, од­ну з яких
вагітна візьме з со­бою на по­ло­ги, а реш­ту їй при­ве­зуть після.
Необхідно проінструктувати чоло- віка, які сум­ки і ко­ли він по­ви­нен
пе­ре­да­ти дру- жині.

От­же, сум­ка № 1 — з нею жінка їде в
по­ло­го­вий бу­ди­нок після по­чат­ку переймів і потрапляє в
по­ло­го­вий блок. У цій сумці повинні зна­хо­ди­ти­ся:

• до­ку­мен­ти: пас­порт, поліс обов’яз­ко­во­го ме­дич­но­го стра­ху­ван­ня, обмінна кар­та вагітної, ро­до­вий сертифікат;

• ха­лат;

• нічна со­роч­ка (ба­жа­но з на­ту­раль­них тка­нин — ба­вов­ни, льо­ну);


капці (обов’яз­ко­ва умо­ва у всіх по­ло­го­вих бу­дин­ках, щоб во­ни
добре ми­ли­ся, на­прик­лад, гумові — з них лег­ше ви­да­ли­ти
за­бруд­нен­ня);

• шкар­пет­ки (2 па­ри ба­вов­ня­них). Вагітним з
ва­ри­коз­ним роз­ши­рен­ням вен нижніх кінцівок необхідні компресійні
пан­чо­хи. Не за­ва­дять во­ни й іншим породіллям;

• стільниковий
те­ле­фон (щоб у потрібний мо­мент він не підвів, кра­ще заздалегідь
перевірити рівень за­ряд­ки і наявність гро­шей на ра­хун­ку);


го­дин­ник (кра­ще з се­кунд­ною стрілкою або циф­ро­вим відліком
се­кунд — це необхідно для то­го, щоб помічати тривалість та інтервал
су­ти­чок);

• зволожуючі краплі для но­са та гігієнічна
зво­ло­жу­ю­ча по­ма­да — в по­ло­гах від час­то­го ди­хан­ня
пе­ре­си­ха­ють ніс і гу­би. З тієї ж при­чи­ни необхідно взя­ти пляш­ку
з во­дою.

Як­що жінка лягає у відділення патології вагітності пе­ред по­ло­га­ми, спи­сок ре­чей розширюється. Їй зна­доб­лять­ся:

• ниж­ня білизна (ба­жа­но ком­форт­на і з на­ту­раль­них матеріалів);


руш­ник для об­лич­чя і тіла. Мож­на ско­ри­ста­ти­ся од­но­ра­зо­ви­ми
руш­ни­ка­ми. Необхідно за­хо­пи­ти спеціальний руш­ник або пе­люш­ку,
на яку тре­ба ля­га­ти на крісло під час огля­ду лікаря;

• пред­ме­ти
гігієни: ми­ло в мильниці, зуб­на щітка в футлярі, зуб­на пас­та,
гребінець, дзер­ка­ло, од­но­ра­зо­вий брит­ве­ний вер­стат;

• для
туа­ле­ту — туа­лет­ний папір (са­мий м’який) і одноразові по­крит­тя на
сидіння для унітазу (спе- ціальні сер­вет­ки, які кла­дуть на унітаз, а
потім зми­ва­ють в каналізацію, не засмічуючи її);

• кос­ме­ти­ка: гігієнічна по­ма­да, крем для рук і об­лич­чя, на який немає алергії;

• дез­одо­рант;

• жур­нал, кни­га, но­ут­бук.

В сум­ку № 2 увійдуть речі, які при­не­суть жінці відразу після пологів (у післяпологове відділе- ння):

• ха­лат;


нічна со­роч­ка. Во­на по­вин­на бу­ти зруч­ною для го­ду­ван­ня
груд­дю. На сьогоднішній день у про­да­жу є спеціальні со­роч­ки для
го­ду­ю­чих, в яких мож­на зруч­но і швид­ко дістати гру­ди. Як­що не
вда­ло­ся ку­пи­ти та­ку, підійде зви­чай­на со­роч­ка на ґудзиках або з
ши­ро­кою гор­ло­ви­ною;

• одноразові або багаторазові тру­си.
Ба­жа­но за­пас­ти­ся од­но­ра­зо­ви­ми — як­що во­ни за­бруд­нять­ся
післяпологовими виділеннями, їх мож­на ви­ки­ну­ти, крім то­го, во­ни
мен­ше зби­ра­ють на собі інфекції. Ці тру­си широкі, лег­ко фіксують
пе­люш­ку;

• гігієнічні про­клад­ки. У ба­гать­ох по­ло­го­вих
бу­дин­ках лікарі про­сять підкладати пе­люш­ку після пологів для
кон­тро­лю за ха­рак­те­ром виділень. Як­що до­зво­лять, мож­на взя­ти
про­клад­ки з мак­си­маль­ним сту­пе­нем по­гли­нан­ня;


бюст­галь­тер для го­ду­ван­ня. Ба­жа­но не но­си­ти йо­го відразу після
пологів, щоб молочні за­ло­зи не відчували дис­ком­фор­ту і тис­ку. Але
як­що це необхідно жінці, па­ру го­дин в день мож­на но­си­ти
бюст­галь­тер, особ­ли­во після при­хо­ду мо­ло­ка. До ньо­го мож­на
за­хо­пи­ти одноразові вкладиші;

• післяпологовий бан­даж. Це
стосується жінок після ке­са­ре­во­го роз­ти­ну. Жінкам, які на­ро­ди­ли
при­род­ним шля­хом, бан­даж не зна­до­бить­ся;

• руч­ка і блок­нот.
Під час пе­ре­бу­ван­ня в палаті з ма­лю­ком виникає безліч пи­тань.
Кра­ще всьо­го за­пи­са­ти їх відразу і за­да­ти лікарю під час
об­хо­ду;

• пляш­ка з во­дою;

• руш­ник для об­лич­чя і тіла;


крем від тріщин на сос­ках. Ко­ли ма­люк вчить­ся бра­ти гру­ди, со­сок
травмується, мо­жуть з’яви­ти­ся тріщини. Замість кре­му мож­на
ви­ко­рис­то­ву­ва­ти влас­не мо­ло­ко або мо­ло­зи­во;

• туа­лет­ний папір. Необхідно виб­ра­ти найбільш м’який, щоб не пош­ко­ди­ти травмовані по­ло­га­ми тка­ни­ни про­ме­жи­ни;

• ми­ло ди­тя­че в мильниці (два шмат­ка — для про­ме­жи­ни і всьо­го тіла);

• туалетні приналежності: зуб­на щітка в футлярі, зуб­на пас­та, шам­пунь;

• по­суд: чаш­ка, чай­на лож­ка, ніж, ви­дел­ка.

Крім то­го, необхідні речі і для ма­лю­ка:


ми­ло ди­тя­че в мильниці. Не вар­то бра­ти ба­га­то дитячої
кос­ме­ти­ки в післяпологове відділення — у ма­лю­ка мо­же бу­ти на неї
алергія, а для підтримки чис­то­ти ми­ла цілком до­статньо;

• пач­ка
підгузків для но­во­на­род­же­них. Не пот- рібно бра­ти відразу ба­га­то,
їх мож­на при­во­зи­ти за необхідності: при­близ­но 8 — 10 підгузників у
день;

• дитячі вологі сер­вет­ки — необхідно уточ­ни­ти, чи підходять во­ни но­во­на­род­же­ним;

• ди­тя­чий крем під підгузок;


одяг для ма­лю­ка. За­зви­чай у по­ло­го­вих бу­дин­ках ви­да­ють
власні со­ро­чеч­ки — так лег­ше утри­му­ва­ти їх в чистоті. Але як­що
до­зво­лять, мож­на за­хо­пи­ти з со­бою коф­тин­ку або боді — однієї на
день до­статньо. Крім то­го, зна­доб­лять­ся шкар­пет­ки і чеп­чик в
хо­лод­ну по­ру ро­ку.

В сум­ку № 3 потрібно склас­ти речі для вас і ма­лю­ка, необхідні для ви­пис­ки з по­ло­го­во­го бу­дин­ку:

• ком­плект «на ви­пис­ку» включає в се­бе кон­верт для ма­лю­ка, стрічку, ков­д­ру, то­що і чеп­чик, ви- конані в од­но­му стилі;


одяг для ди­ти­ни. У теп­лу по­ру ро­ку до­сить боді та шкар­пе­ток для
ма­лю­ка, в про­хо­лод­ну мож­на одяг­ну­ти комбінезон і ша­поч­ку;

• підгузок (ба­жа­но декілька на всяк ви­па­док);


пе­люш­ка тон­ка ба­вов­ня­на і бай­ко­ва теп­ла — ма­лю­ка швид­ше за
все спе­ле­на­ють, щоб він відчував се­бе ком­форт­но і не пла­кав;

• ниж­ня білизна для ма­ми — по­ста­рай­те­ся, щоб край ліфа лег­ко відкривався, щоб ма­люк міг лег­ко підкріпитися;


одяг і взут­тя. Так як під час вагітності ва­га та фігура жінки
міняються, кра­ще віддати пе­ре­ва­гу вільному одя­гу. Кра­ще взя­ти
сук­ню або спідницю, щоб про­ме­жи­на не трав­му­ва­ла­ся склад­ка­ми
тка­ни­ни;

• кос­ме­ти­ка, фен;

• фо­то­апа­рат або ка­ме­ра.

Необхідно
заздалегідь под­ба­ти про без­пе­ку ма­ля­ти під час поїздки на
автомобілі — прид­ба­ти крісло для но­во­на­род­же­но­го.

При виписці обов’яз­ко­во перевірте, чи всі речі зібрані, а та­кож уваж­но по­став­те­ся до документів, які ви­дасть аку­шер­ка.

Оставить комментарий

Adblock
detector