Читать статью на русском языке

Що та­ке ацетонемічний син­дром (АС)?

АС — це патологічний стан,
найчастіше розвива- ється в ди­тя­чо­му віці та проявляється пов­тор­ни­ми
епізодами блю­во­ти, ли­хо­ман­кою, за­пах аце­то­ну, що по­хо­дить від
ма­лю­ка і блю­вот­них мас.

Які про­яви АС?

• На­па­ди ба­га­то­ра­зо­во­го не­стрим­но­го блю­ван­ня, які пов­то­рю­ють­ся навіть при спробі напоїти ди­ти­ни;


озна­ки зне­вод­нен­ня та інтоксикації — блідість з яс­кра­вим
рум’ян­цем на що­ках, збуд­жен­ня, яке змінюється сонливістю, слабкістю,
сухістю шкіри і сли­зо­вих обо­ло­нок;

• ли­хо­ман­ка до 38,5˚С;

• за­пах аце­то­ну, що ви­хо­дить від ма­лю­ка і блю­вот­них мас.

Чо­му у ди­ти­ни мо­же роз­ви­ну­ти­ся АС?

Глю­ко­за
— ос­нов­не дже­ре­ло енергії для на­шо­го організму. Од­нак він мо­же
ви­роб­ля­ти глю­ко­зу не тільки з вуглеводів, але і з жирів з
утво­рен­ням проміжних та побічних продуктів — ке­то­но­вих тіл
(«аце­то­ну»). Ко­ли їх кількість збільшується в сотні разів,
розвивається АС. Збільшення кетонів в крові мо­же суп­ро­вод­жу­ва­ти й
інші за­хво­рю­ван­ня, діагностувати які мо­же тільки лікар.

Що провокує ви­ник­нен­ня АС?

Найчастіше
— по­мил­ки в харчуванні: жир­на їжа, міцні м’ясні бульй­о­ни, ікра,
кон­сер­ви, горіхи, вер- ш­ко­ве мас­ло, шо­ко­лад. Ацетонемічна блю­во­та
мо­же ви­ник­ну­ти і при різкому обмеженні жив­лен­ня: як­що ди­ти­на
має над­лиш­ко­ву ма­су тіла, то не вар­то про­во­ди­ти розвантажувальні
дні без лікарсь- кого кон­тро­лю!

При роз­вит­ку АС або підозрі на йо­го роз­ви­ток необхідно:

• Вик­ли­ка­ти лікаря до­до­му.

• По­пе­ре­ди­ти зне­вод­нен­ня — ос­нов­ний прин­цип долікарської до­по­мо­ги!

• Не го­дуй­те ди­ти­ну, як­що во­на відмовляється від їжі.

• Як­що ма­люк про­сить їсти, то дай­те чай з су­ха­ря­ми, фрук­то­ве пю­ре кар­топ­ля­не пю­ре без мас­ла.

• Як­що ма­люк зна­хо­дить­ся на груд­но­му вигодо- вуванні, то про­дов­жуй­те го­ду­ва­ти.

Як діагностувати АС в домашніх умо­вах?

Діагноз
АС мо­же по­ста­ви­ти тільки лікар. При пов­тор­них епізодах бать­ки
мо­жуть кон­тро­лю­ва­ти наявність аце­то­ну в сечі ди­ти­ни вдо­ма за
до­по­мо­гою тестів CITOLAB K (мож­на прид­ба­ти в аптеці).

CITOLAB
K до­зво­ля­ють про­тя­гом 1 хви­ли­ни ви­зна­чи­ти ступінь важкості
ста­ну ди­ти­ни і виб­ра­ти оп­ти­маль­ну так­ти­ку дій.

Для
цьо­го необхідно за­ну­ри­ти тест — смуж­ку в ємність з се­чею на 2
се­кун­ди і по­клас­ти на го­ри­зон­таль­ну по­верх­ню. Че­рез 60
се­кунд оцінити ре­зуль­тат шля­хом порівняння коль­о­ру смуж­ки з
коль­о­ром, який на­не­се­ний на упаковці.

Наявність кетонів в сечі:

(+ / -, + ) Стан лег­ко­го сту­пе­ня тяжкості: ди­ти­на мо­же за­ли­ши­ти­ся вдо­ма.

(+
+ ) Стан середньої тяжкості: при до­статньо­му досвіді батьків
до­по­мог­ти дитині мож­на в домашніх умо­вах, як­що ж та­кий стан
ви­ник впер­ше — бать­кам слід звер­ну­ти­ся до лікаря за ме­дич­ною
до­по­мо­гою.

(+ + + і більше) Важ­кий стан: ди­ти­на потребує госпіталізації.

Як убе­рег­ти ди­ти­ну від пов­тор­но­го на­па­ду АС?

• Регулярні про­гу­лян­ки і за­нят­тя на свіжому повіт- рі, але без пе­рев­то­ми!

• За­гар­то­ву­ван­ня вод­ни­ми про­це­ду­ра­ми.

• Сон 8-10 го­дин, у дошкільнят — обов’яз­ко­во ден­ний сон.

• Профілактика інфекційних за­хво­рю­вань.

• Су­во­ре до­три­ман­ня дієти:

  1. об­ме­жен­ня — м’ясо мо­ло­дих тва­рин і птиці, жирні сор­ти м’яса,
    копчені про­дук­ти, суб­про­дук­ти, ща­вель, коль­о­ро­ва ка­пус­та,
    помідори, апель­си­ни, ба­на­ни, напої з кофеїном і га­зом, шо­ко­лад;

  2. пе­ре­ва­ги — рос­лин­но-молочні про­дук­ти, каші, свіжі овочі, фрук­ти, нежирні сор­ти ри­би, сир.

Оставить комментарий

Adblock
detector