Читать статью на русском языке

Грип — важ­ка вірусна інфекція, що вражає лю­дей, не­за­леж­но від статі і віку.

Епідемії
гри­пу трап­ля­ють­ся що­ро­ку за­зви­чай в хо­лод­ну по­ру ро­ку і
вра­жа­ють до 15% на­се­лен­ня земної кулі. Грип і ГРВІ ста­нов­лять 95%
всіх інфекційних за­хво­рю­вань у світі. Щорічно в світі хворіють до
500 млн. чоловік, 2 мільйони з яких вми­ра­ють.

Вірус гри­пу
ду­же лег­ко передається. Найпоши- реніший шлях передачі інфекції —
повітряно-крап­лин­ний. Та­кож мож­ли­вий і по­бу­то­вий шлях пере- дачі,
на­прик­лад, че­рез пред­ме­ти по­бу­ту. При кашлі, чханні, розмові з
но­со­глот­ки хво­ро­го або вірусоносія ви­ки­да­ють­ся част­ки сли­ни,
сли­зу, мок­ро­тин­ня з хво­ро­ботвор­ною мікрофлорою, у то­му числі з
вірусами гри­пу. Дальність їх розсіювання в се­редньо­му до 2 — 3 м.

Грип
починається гост­ро. Інкубаційний період, як пра­ви­ло, триває 2 — 5
днів. Тяжкість хво­ро­би за­ле­жить від за­галь­но­го ста­ну здо­ров’я,
віку, від то­го, кон­так­ту­вав хво­рий з да­ним ти­пом вірусу раніше.
Можливі усклад­нен­ня.

Характерні озна­ки гри­пу:

• гост­рий по­ча­ток;

• ли­хо­ман­ка 38,5-40°С;


виражені симп­то­ми інтоксикації, що роз­ви­ва­ють­ся, у пер­шу до­бу
за­хво­рю­ван­ня (силь­ний го­лов­ний біль, біль у м’язах, суг­ло­бах,
зіницях, гіпер- естезія, млявість, адинамія, блю­во­та);

• можливі су­до­ми, по­ру­шен­ня свідомості;

• геморагічний син­дром: носові та інші кровотечі, петехіальний ви­сип на обличчі, шиї і верхній час- тині ту­лу­ба;


помірні озна­ки ри­но­фа­рин­ги­та (закладеність но­са, невеликі
серозні виділення з но­са, першіння, скрегіт і біль у горлі, гіперемія
задньої стінки глот­ки, м’яко­го піднебіння);

• озна­ки трахеїту (су­хий, болісний ка­шель з па- лінням і біль за гру­ди­ною).

У
дітей є свої особливості перебігу гри­пу. Він у них протікає важ­че,
ніж у до­рос­лих. Близь­ко 20% по­трап­ля­ють у лікарню з
усклад­нен­ня­ми. У віковій групі від 1 до 3 років грип протікає
особ­ли­во важ­ко — з ви­ра­же­ною інтоксикацією, ура­жен­ням ЦНС,
роз­вит­ком менінгоенцефалітичного син­дро­му. Час­то приєднується
ура­жен­ня легенів, син­дром кру­па і аст­ма­тич­ний син­дром. З
усклад­нень — гнійний отит, си­ну­сит, осе­ред­ко­ва пневмонія.

Самолікування
при грипі не­при­пус­ти­ме, особ­ли­во для дітей та осіб по­хи­ло­го
віку. Ад­же пе­ред­ба­чи­ти перебіг гри­пу не­мож­ли­во, а усклад­нен­ня
мо­жуть бу­ти са­ми­ми різними.

Тільки за клінічними
симп­то­ма­ми важ­ко по­ста­ви­ти діагноз, так як початкові про­яви
гри­пу схожі на інші інфекційні за­хво­рю­ван­ня, викликані різними
збуд­ни­ка­ми (аденовірус, респіраторний-синциті- альним вірус, вірус
па­раг­ри­пу і т.д.). Для швидкої попередньої діагностики ба­гать­ох
за­хво­рю­вань і станів створені так звані «швидкі тес­ти».

Діагностика

Про­вес­ти
диференціальну діагностику між гри­пом ти­пу А, В та іншими
за­хво­рю­ван­ня­ми зі схо­жою симп­то­ма­ти­кою до­по­мо­же швид­кий
тест СІТО TEST Грип A+B, пе­ре­ва­гою яко­го є можливість ви­зна­чен­ня
збуд­ни­ка гри­пу вже че­рез 10 хви­лин. Су- часні тес­ти розроблені на
основі ме­то­ду імуно- хроматографічного аналізу. Ме­тод імунної
хро- матографії за­сно­ва­ний на зв’язуванні антитіл з ан­ти­ге­ном
ви­бор­чим чи­ном. Для йо­го про­ве­ден­ня не потрібно спеціального
устат­ку­ван­ня і на­ви­чок, ви­зна­чи­ти вірус з до­по­мо­гою тес­ту
мо­же ко­жен, навіть у домашніх умо­вах.

Для дослідження
бе­реть­ся ма­зок з но­са. Кра­ще всьо­го про­во­ди­ти тес­ту­ван­ня у
перші 48-72 го­ди­ни після по­яви клінічних симптомів, в пік активності
вірусу. По­зи­тив­ний ре­зуль­тат підкаже фахівцеві це грип ти­пу А чи
грип ти­пу В. Тест по­зи­тив­но реагує на всі відомі шта­ми вірусів
гри­пу А і В, у то­му числі і на но­вий пандемічний грип H1N1 у вигляді
по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту на грип ти­пу А. Ку­пи­ти тест для
ви­зна­чен­ня вірусів гри­пу компанії Фар­мас­ко мож­на в аптеці.

При
отриманні по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту потрібно відразу ж
звер­ну­ти­ся до лікаря. Тільки лікар мо­же пра­виль­но оцінити стан
хво­ро­го. Та­ке усклад­нен­ня, як гост­ра пневмонія, нерідко
розвивається з пер­ших же днів, а іноді і з пер­ших го­дин
за­хво­рю­ван­ня на грип. То­му необхідно при­зна­чен­ня спе- цифічних
противірусних засобів і адекватної тера- пії іншими пре­па­ра­та­ми (щоб
не до­пус­ти­ти усклад­нень). Своєчасна діагностика і пра­виль­не
ліку- вання ря­ту­ють жит­тя.

Оставить комментарий

Adblock
detector