В ньому багато джерел і починань всього подальшого становлення особистості.

Вік цей нестабільний, ранимий, важкий і виявля- ється, що він більше, ніж інші періоди життя, зале- жить від реальностей довкілля.

В підлітковому віці відбувається втрата дитячого статусу, хоч зберігаються нереалістичні уявлення про власні привілеї і статус дорослих. Такому ста- новищу сприяють і суб’єктивні враження: різкі фі- зичні зміни, мрії та ідеали, які починають уявля- тися вже менш реальними, кризові зіткнення з са- мим собою і сім’єю, почуття самотності та праг- нення швидше досягнути статусу дорослої люди­ни.

Підлітковим прийнято вважати період роз- витку індивіда від 10—11 до 14—15 років.

«Перехідний вік» характеризується якісними змі- нами, що виника­ють у психіці дитини на стику двох віків і визначається зміною но­воутворень. У перехідний від дитинства до дорослості період індивід проходить великий шлях у своєму пси- хічному розвитку: че­рез внутрішні конфлікти з са- мим собою та іншими, через зовнішні зриви і внут- рішні сходження до «придбання» почуття особис- тості.

«Підйоми» і «падіння» в цьому віці обумовлені якісними змінами, які, з одного боку, супровод- жуються появою у самого підлітка зна­чущих суб’єктивних труднощів різного порядку, а з іншого — ви­никненням об’єктивних перешкод при його і взаємодії з довкіллям. Така варіативність змін пов’язана з протиріччями підліткового віку.

Підлітковий вік, як суперечливий вік, є часом до- сягнень і часом певних втрат. Підліткові досяг- нення пов’язані зі стрімким нарощу­ванням знань, умінь, становленням моральності і відкриттям «Я», опануванням нової соціальної позиції.

Підліткові втрати корелюють зі зникненням дитя- чого світосприймання, безтурботливого і безвідпо- відального способу життя, що пов’язано з сумні- вами у собі, у своїх здібностях, з пошу­ками правди у собі та в інших людях. Крім того, досягнувши періоду статевого дозрівання, підліток потрапляє в суперечливе становище: він вже не дитина, але ще не ствердився в культурі до­рослих.

Оставить комментарий

Adblock
detector