Читать статью на русском языке

Як­що хтось з членів сім’ї захворів, ма­лю­ку бу­де потрібен
до­дат­ко­вий за­хист. Як убе­рег­ти йо­го від зустрічі з інфекцією?

В
ідеалі ма­лю­ка потрібно ви­вез­ти з квар­ти­ри до пов­но­го оду­жан­ня
до­рос­лих. Як­що це не­мож­ли­во, хво­рим ро­ди­чам кра­ще
утри­му­ва­ти­ся від кон­так­ту з ди­ти­ною. У йо­го кімнату во­ни
повинні за­хо­ди­ти тільки у медичній масці.

Як­що в бу­дин­ку,
де жи­ве ма­люк, хтось захворів, кра­щим за­со­бом профілактики ста­не
груд­не ви­го­до­ву­ван­ня. Ра­зом з мо­ло­ком ма­ми в ки­шеч­ник
ди­ти­ни над­хо­дять лей­ко­ци­ти, мак­ро­фа­ги, імуногло- буліни, які
за­хи­ща­ють йо­го від інфекції.

Як­що ви захворіли самі,
пе­ре­хо­ди­ти на суміші не вар­то. На­впа­ки, ра­зом з груд­ним
мо­ло­ком ма­люк отримає від вас антитіла, вироблені са­ме до цьо­го
ти­пу вірусу. Тільки, спілкуючись із ма­лю­ком, не за­будь­те
на­дя­га­ти мар­ле­ву пов’яз­ку.

При­род­не ви­го­до­ву­ван­ня не вар­то при­пи­ня­ти, навіть як­що у вас по­чав­ся жар.


По-пер­ше, ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра — це за­хис­ний механізм. Ко­ли
во­на піднімається ви­ще по­знач­ки 38-39 градусів, всі віруси
вми­ра­ють.

• По-дру­ге, са­ме в цей мо­мент на­ша імунна сис­те­ма
починає ви­роб­ля­ти білки, які вби­ва­ють інфекцію. З цієї при­чи­ни
ба­га­то лікарів не ра­дять од­ра­зу зби­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру.

Зав­дя­ки
за­хис­ним влас­ти­вос­тям груд­не мо­ло­ко мож­на
ви­ко­рис­то­ву­ва­ти замість ма­зей і кра­пель, що підвищують імунітет.
Свіже зціджене мо­ло­ко ка­па­ють ма­лю­ку в но­сик 3 ра­зи в день по 1
краплі в кож­ну ніздрю. Як­що ви годуєте ди­ти­ну сумішшю, в
профілактичних цілях, по­пе­редньо по­ра­див­шись з лікарем, мож­на
вда­ти­ся до справжніх ап­теч­них кра­пель або мазі.

Пус­ти­ти в
дію мож­на і народні за­со­би. Гірлянди з очи­ще­них зубчиків час­ни­ку
або по­ло­ви­нок ци­бу­лин мож­на повісити на ди­тя­че ліжечко, а мож­на
при­кра­си­ти ни­ми стіни. Сімейство ци­бу­ле­вих виділяє фітонциди —
ре­чо­ви­ни, що ма­ють дезинфі- куючі властивості.

Ди­тя­чу кімнату провітрюйте 2-3 ра­зи в день про­тя­гом 10 хви­лин. Ма­лю­ка при цьо­му кра­ще ви­но­си­ти з кімнати.

Міцний горішок

Як­що
за­гар­то­ву­ва­ти ма­лю­ка з са­мо­го на­род­жен­ня, йо­го організм
кра­ще про­тис­то­я­ти­ме вірусам. По­чи­на­ти кра­ще з повітряних
про­це­дур, за­ли­ша­ю­чи ма­лю­ка під час пе­рев­дя­гань на кілька
хви­лин го­лень­ким.

Ко­ли дитині ви­пов­нить­ся місяць, мож­на пе­ре­хо­ди­ти до вод­них вправ.

Ду­же
ко­рис­ни­ми вва­жа­ють­ся теплі ван­ни з еле­мен­та­ми кон­трас­ту
(ко­ли ди­ти­ну в кінці ку­пан­ня кілька разів поперемінно об­ли­ва­ють
то га­ря­чою, то хо­лод­ною во­дою): во­ни зміцнюють су­ди­ни.

При
переохолодженні загартовані су­ди­ни не зву­жу­ють­ся, кровообіг в них
не порушується, а зна­чить, у бактерій і вірусів мен­ше шансів
про­рва­ти обо­ро­ну.

Оставить комментарий

Adblock
detector