Читать статью на русском языке

Прості пра­ви­ла до­гля­ду за ма­лю­ком до­по­мо­жуть початківцям бать­кам по­лег­ши­ти пов- сякденні тур­бо­ти.

Очи­щен­ня — пер­ший крок!

НІС.
Щоб про­ми­ти ма­лю­ку ніс, за­ка­пай­те в ніздрю 1/2 піпетки
фізіологічного роз­чи­ну. Нахиліть го­ло­ву ди­ти­ни в про­ти­леж­ну
сто­ро­ну, щоб рідина ви­ли­ла­ся з іншої ніздрі. Звільніть ніс від
ко­ро­чок ват­ним жгу­ти­ком. Як­що виділень ба­га­то, ско­рис­тай­тесь
аспіратором.

ОЧІ. Про­мий­те кож­не око окре­мим там­по­ном, змо­че­ним фізрозчином, від скроні до но­си­ка.

ВУ­ХА.
Почистіть вуш­ну ра­ко­ви­ну шма­точ­ком ват­ки або па­лич­кою з
об­ме­жу­ва­чем, зма­за­ною ди­тя­чим мас­лом. Звільніть вуш­ко від
сірки і стеж­те, щоб ви­пад­ко­во не про­штов­х­ну­ти її все­ре­ди­ну.

СВІЧКИ. Як­що ма­люк дав­но не хо­див в туа­лет, пе­ред вве­ден­ням свічки зробіть йо­му очис­ну клізму.

Краплі в ніс: слідкуйте за термінами

Судинозвужувальні
пре­па­ра­ти тре­ба ви­ко­рис­то­ву­ва­ти не більше 3 разів на день і
не більше 3 днів. Краплі за­ка­пу­ють за 15 хви­лин до го­ду­ван­ня. До
по­чат­ку про­це­ду­ри очистіть но­сик ма­лю­ка.

Ліки від каш­лю: за роз­к­ла­дом

Відхаркувальні
за­со­би рос­лин­но­го по­ход­жен­ня: корінь ал­тея, корінь со­лод­ки,
лист­ки по­до­рож­ни­ка, лист ма­ти і ма­чу­хи у вигляді відварів,
ди­тя­чих мікстур і сиропів да­ють ма­лю­кам вранці і вдень, але не на
ніч (ка­шель що відходить з мок­ро­тою бу­де за­ва­жа­ти ма­лю­ку
спа­ти).

Вуш­ний ком­прес: від прос­то­го до склад­но­го

Крім
прос­то­го у виконанні су­хо­го ком­пре­су (ве­ли­ким шмат­ком ва­ти
потрібно прос­то за­кри­ти хво­ре вуш­ко цілком, як на­вуш­ни­ком, а
звер­ху пов’яза­ти ко­син­ку), лікар мо­же при­зна­чи­ти зігріваючий
во­ло­гий ком­прес.

Він ро­бить­ся так: у шмат­ку щільної лляної
тка­ни­ни (мож­на взя­ти 6-8 шарів марлі) тре­ба прорізати напівкруглий
отвір та­ко­го розміру, щоб у ньо­го увійшла вуш­на ра­ко­ви­на. Потім
тка­ни­ну змо­чу­ють у ду­же теплій (але не гарячій!) воді або в
при­зна­че­но­му лікарем розчині, віджимають і на­дя­га­ють на ву­хо
так, щоб тка­ни­на за­кри­ла на­вко­ло уш­ну об­ласть.

Те­пер
візьміть шма­ток ком­прес­но­го па­пе­ру, за розміром тро­хи більший,
ніж шма­ток тка­ни­ни. Зробіть у ньо­му та­кий же надріз і накладіть
по­верх тка­ни­ни. Останній, 3-й шар ком­пре­су тов­стий шма­ток ва­ти,
йо­го при­бин­то­ву­ють до ву­ха ши­ро­ким бин­том і закріплюють
чеп­чи­ком. Ком­прес, за­зви­чай, ста­вить­ся на ніч, не мен­ше ніж на 6
го­дин.

А ліки готові?

• СВІЧКИ. Дістаньте засіб з хо­ло­диль­ни­ка і дай­те йо­му зігрітися (до­сить 5 хви­лин по­три­ма­ти йо­го в кімнаті).

• ВУШНІ КРАПЛІ. Обов’яз­ко­во підігрійте їх, опус­тив­ши пля­шеч­ку з ліками на па­ру хви­лин в теп­лу (але не га­ря­чу!) во­ду.


ВО­ДА ДЛЯ КЛІЗМИ Щоб зро­би­ти очис­ну клізму, ви­ко­рис­то­вуй­те
тільки про­хо­лод­ну во­ду або рі- дину кімнатної тем­пе­ра­ту­ри. Теп­ла
во­да прос­то по­гли­неть­ся в ки­шеч­ник!

Оставить комментарий

Adblock
detector