Читать статью на русском языке

У період вагітності та після
пологів, закло- потавшись нагальними про­бле­ма­ми і тур­бо­та­ми про
ди­ти­ну, зовсім забуваєш про се­бе.

Спо­чат­ку ця
забудькуватість зрозуміла — ад­же дум­ки про влас­ного ма­лю­ка ку­ди
важливіше се­бе самої. Зда­ва­ло­ся б, все вірно, але, опи­нив­шись в
якийсь мо­мент біля дзер­ка­ла, завмираєш на мить — я це? А все то­му,
що під час очікування «ма­лень­ко­го ди­ва» додаєш близь­ко 10-15 кг.

Адже ко­жен переконує: «Потрібно їсти за двох!» Ко­ли з’являється ма­люк, і зовсім стає не до власної зовнішності.

Щоб
за­без­пе­чи­ти дитині пра­виль­не хар­чу­ван­ня в період лактації,
мо­ло­да ма­ма змітає зі сто­лу все, що потрібно, і ча­сом навіть те,
що не мож­на, щи­ро вва­жа­ю­чи, що ро­бить все пра­виль­но. Не див­но,
що ва­га збільшується, і в результаті в дзеркалі розпливається на­чеб­то
знай­о­ма по­стать.

«Нічого страш­но­го, — думаєте ви
спо­чат­ку, — за­раз мені не до дієт, тим більше мам, які го­ду­ють
груд­дю, не мож­на об­ме­жу­ва­ти в їжі». Виправдовуєте себе? Ад­же
найчастіше за да­ни­ми ви­с­лов­лю­ван­ня­ми ховається ба­наль­на
жа­до­ба переїдання.

Але част­ка істини тут все ж є, то­му що
після пологів організм жінки відновлюється про­тя­гом цілого ро­ку, і
про­тя­гом цьо­го періоду ча­су не мож­на му­чи­ти се­бе суворими
дієтами і го­ло­ду­ван­ням. Во­ни мо­жуть при­звес­ти до знач­них
про­блем зі здо­ров’ям і здо­ров’ям ма­лю­ка.

За­пам’ятай­те, в
раціоні мають бу­ти присутні не мен­ше 45 різних по­жив­них ре­чо­вин,
зав­дя­ки яким клітини організму бу­дуть забезпечені енергією. І ще,
хар­чу­ван­ня ва­шо­го ма­люка пря­мо за­ле­жить від якості мо­ло­ка,
а во­но, у свою чер­гу, за­ле­жить від то­го, що ви їсте.

Як­що
ж ри­зик­не­те пе­рей­ти на найсуворішу дієту, то ваш організм бу­де
спо­жи­ва­ти не­до­статньо ко­рис­них ре­чо­вин, і, от­же, їх бу­де не
вис­та­ча­ти і дитині. По­годь­те­ся, не кра­щий варіант: гу­би­ти
здо­ров’я за­ра­ди фігури.

Інша спра­ва — до­три­му­ва­ти­ся
певної дієти, а точніше, пра­виль­но і повноцінно хар­чу­ва­ти­ся.
Як­що ви бу­де­те до­три­му­ва­ти­ся прос­тих пра­вил, то неодмінно
ста­не­те здоровішими, стрункішими і не на­шко­ди­те своєму малюкові.

Потрібно
зна­ти, по-пер­ше, з яко­го ча­су мож­на по­чи­на­ти свою дієту,
по-дру­ге, що мож­на, а що не мож­на їсти, по-третє, скільки калорій
міститься в то­му чи іншому продукті, і, по-чет­вер­те, як пра­виль­но
їх ском­по­ну­ва­ти .

Іноді, прав­да, підрахунок калорій мо­же звес­ти з ро­зу­му навіть са­мо­го тер­пля­чо­го ма­те­ма­ти­ка.

Але
їх необхідно рахувати, інакше бо­роть­ба із зай­вою ва­гою не
при­не­се результатів. Ад­же час­то здається, що за цілий день бу­ло
з’їдено зовсім тро­хи, а виявляється, що ви пе­ре­ви­щи­ли свою нор­му,
по­гли­нув­ши за обідом па­ру тістечок, здоб­них бу­ло­чок і за­пив­ши
все со­лод­ки­ми га­зо­ва­ни­ми на­по­я­ми, при­чо­му після всьо­го
цьо­го мож­на за­ли­ши­ти­ся го­лод­ною.

Зви­чай­но, сидіти з
каль­ку­ля­то­ром близь­ко тарілки з са­ла­том не­ро­зум­но, але це до­по­мо­же вам зба­лан­су­ва­ти своє
хар­чу­ван­ня відповідно до вподобаної дієти і знай­ти фігуру, про яку
ви мог­ли тільки мріяти. При цьо­му ви мо­же­те не тур­бу­ва­ти­ся про
хар­чу­ван­ня своєї ди­ти­ни, при годуванні груд­дю вона бу­де
от­ри­му­ва­ти всі корисні ре­чо­ви­ни в необхідній кількості.

Го­лов­не
— по­ста­ра­ти­ся виб­ра­ти ме­ню згідно ва­шим індивідуальним
особ­ли­вос­тям і особ­ли­вос­тям організму ва­шо­го ма­лю­ка, так як
різні про­дук­ти мо­жуть вик­ли­ка­ти у малюків алергічні реакції,
коль­ки і роз­ла­ди трав­лен­ня. Тоді від про­дук­ту-алер­ге­ну слід
відразу відмовитися.

В ідеалі будь-яку дієту необхідно
підтримувати ком­плек­сом пев­них вправ. Але між пран­ням ди­тя­чих
пе­лю­шок і при­го­ту­ван­ням мо­лоч­них сумішей не зав­ж­ди
залишається час зай­ня­ти­ся со­бою. Але, як­що з’яви­ла­ся па­ра
вільних хви­лин, потрібно вит­ра­ти­ти їх з ро­зу­мом.

Це зовсім не означає, що потрібно ро­би­ти акцент на фізичному на­ван­та­жен­ню. Більше відпочивайте — си­ли зна­доб­лять­ся.

Впра­ви
мож­на по­чи­на­ти тільки че­рез 5-6 тижнів після при­род­них пологів і
2-2,5 місяця після кесаревого розтину. Тре­ну­ван­ня не повинні
бу­ти інтенсивними, во­ни повинні но­си­ти ха­рак­тер лег­ких
роз­ми­нок.

Але все-та­ки найголовніше — це пра­виль­не хар­чу­ван­ня.

Ось,
на­прик­лад, підтримати се­бе в тонусі і гар­но­му настрої вам
до­по­мо­жуть ву­г­ле­во­ди, во­ни та­кож за­без­пе­чать енергією
нирки, нер­во­ву сис­те­му, м’язи і мо­зок.

У про­дов­жен­ня чи­тай­те більш де­таль­но:

Про ко­ристь вуглеводів

Оставить комментарий

Adblock
detector