Читать статью на русском языке

Аме­ри­кансь­ким педіатрам ре­ко­мен­ду­ва­ли відмовитися від
про­ве­ден­ня ла­бо­ра­тор­них досліджень для діагностики алергії дітям,
у яких немає алергічних реакцій.

Дослідження про­ве­де­не
гру­пою фахівців під керівництвом Скот­та Січерера з нью-йоркської
лі- карні Мон­сент Си­най. В якоті ла­бо­ра­тор­них тестів діагностики алергії в
да­ний час використовується аналіз крові на вміст імуноглобулінів Е, а
та­кож шкірні про­би з різними алер­ге­на­ми.

Січерер і йо­го
ко­ле­ги вив­чи­ли ре­зуль­та­ти та­ких досліджень у дітей з різними
ви­да­ми алергії. Во­ни з’ясу­ва­ли, що найчастіше зазначені тес­ти не
до­зво­ля­ють достовірно діагностувати наявність алергічних реакцій і
про­гно­зу­ва­ти їх тяжкість. Так, позитивні ре­зуль­та­ти аналізів
крові та шкірних проб на алер­ге­ни арахісу бу­ли зафіксовані у 8%
об­сте­же­них дітей. При цьо­му алергія клінічно ви­яв­ля­ла­ся ли­ше у
1% дітей з цієї гру­пи.

Крім то­го, алер­го­ло­ги відзначили, що
чутливість аналізів, а та­кож інтерпретація їх результатів мо­жуть
відрізнятися за­леж­но від лабораторії. У зв’яз­ку з цим во­ни
засумнівалися в діагностичній цінності аналізів крові та шкірних проб.

Учені
ре­ко­мен­ду­ва­ли не про­во­ди­ти такі дослі- дження тим дітям, у яких
раніше не спостерігалися алергічні реакції на ту або іншу ре­чо­ви­ну.

Во­ни
вва­жа­ють, що лабораторні тес­ти та­кож не вар­то ви­ко­ну­ва­ти
пацієнтам з хар­чо­вою алергією, яка вже підтверджена клінічними
симп­то­ма­ми. На дум­ку авторів, лабораторні аналізи необхідно
при­зна­ча­ти ли­ше при наявності симптомів кон­крет­но­го ви­ду
алергії.

Крім то­го, аналіз крові на імуноглобуліни Е мож­на
про­во­ди­ти в рам­ках моніторингу ста­ну пацієнтів з алергією на
про­дук­ти хар­чу­ван­ня.

Оставить комментарий

Adblock
detector