Читать статью на русском языке

По­за­мат­ко­ва вагітність зву­чить май­же так са­мо за­гад­ко­во, як не­по­роч­не за­чат­тя.

Для
тих, хто в принципі знає, що за­род­жен­ня жит­тя відбувається в матці.
Як­що не там, то де ж ще? Що означає «повз»? Чому? Промахнулися? Чи це взагалі трапляється з інших при­чин і відноситься
не до при­кро­го непорозуміння, а до патології, з якою тре­ба щось
ро­би­ти.

Що це?

Вагітності за їх роз­та­шу­ван­ням в
жіночому орга- нізмі мож­на розділити на два ви­ди: мат­ко­ву і
по­за­мат­ко­ву. Мат­ко­ва — це фізіологічна вагітність, під час якої
пло­до­ве яй­це розташовується в порожнині мат­ки і бла­го­по­луч­но
розвивається. По­за­мат­ко­ва характеризується зрос­тан­ням пло­до­во­го
яй­ця за ме­жа­ми по­рож­ни­ни мат­ки.

Во­на мо­же бу­ти
трубною, яєчниковою та чере- вною, а та­кож комбінованою, тоб­то од­не
пло­до­ве яй­це зна­хо­дить­ся в матці, а інше по­за нею, оскільки
будь-яке місце, яке стикається з ор­га­на­ми ма­ло­го та­за, яєчниками і
тру­ба­ми, при­дат­не для роз­вит­ку позаматкової вагітності.

Відомі ви­пад­ки, ко­ли при черевній вагітності при операції от­ри­му­ва­ли жи­вих діток.

Сперматозоїд,
по­тра­пив­ши по трубі в че­рев­ну по­рож­ни­ну, чекає близь­ко яєчника
яйцеклітину, де після їх зустрічі відбувається запліднення.

Але з
яки­хось при­чин пло­до­ве яй­це не мо­же по­тра­пи­ти в мат­ко­ву
тру­бу, тоді во­но, ке­ру­ю­чись жа­до­бою жит­тя, шукає собі місце,
подібне ендометрії мат­ки, щоб імплантуватися, хар­чу­ва­ти­ся і
роз­ви­ва­ти­ся далі. Та­ким чи­ном починається че­рев­на вагітність.

Як­що
пло­до­ве яй­це все-та­ки потрапляє в мат­ко­ву тру­бу, але не мо­же по
ній пе­ре­су­ва­ти­ся в по­рож­ни­ну мат­ки в си­лу яких-не­будь
при­чин і приживається в трубі, то починає роз­ви­ва­ти­ся труб­на
вагітність.

Ко­ли ж сперматозоїд, не до­че­кав­шись, по­ки
яйцеклітина вий­де з яєчника, запліднює її пря­мо в ньо­му, то та­ка
вагітність називається яєчниковою.

Як­що вда­ти­ся до голої
ста­тис­ти­ки, то 95% по­за­мат­ко­вих вагітностей — трубні, а на
яєчникові, черевні і комбіновані при­па­да­ють реш­та 5%.

Причини

Найпоширеніша
— це спайкові про­це­си в мат­ко­вих тру­бах, які роз­ви­ва­ють­ся
після пе­ре­не­се­них за­паль­них за­хво­рю­вань придатків. Так як
яйцеклітина, особ­ли­во запліднена, знач­но перевершує сперматозоїд в
розмірах, то во­на, зустрівши пе­реш­ко­ди в трубі, не мо­же їх
по­до­ла­ти і не до­хо­дить до мат­ки.

Од­нак жи­ти во­на мо­же
ли­ше до тих пір, по­ки вкрай не­ве­ли­ка за розміром елас­тич­на
мат­ко­ва тру­ба здат­на роз­тя­гу­ва­ти­ся. Як тільки її ре­зер­ви
закінчуються, відбувається труб­ний ви­ки­день в че­рев­ну по­рож­ни­ну
або роз­рив тру­би. Третім варіантом є вчас­но діагностована
по­за­мат­ко­ва вагітність і своєчасне опе­ра­тив­не втру­чан­ня.

На­ступ­ни­ми
при­чи­на­ми, мо­жуть ста­ти різні
маніпуляції на тру­бах. На­прик­лад, перевірка прохідності мат­ко­вих
труб, особ­ли­во в то­му ви­пад­ку, як­що при­зна­че­на нераціонально.
Ад­же про­во­дить­ся во­на до­сить аг­ре­сив­но: в тру­би шля­хом
вход­жен­ня в по­рож­ни­ну мат­ки спеціальним зон­дом вво­дять
кон­траст­ну ре­чо­ви­ну, яка жорст­ко впливає на війчастий епітелій
тру­би і викликає йо­го опік.

Ад­же епітелій ду­же важ­ли­вий,
здійснюючи хвилеподібні ру­хи, він доставляє яйцеклітину з тру­би в
по­рож­ни­ну мат­ки. Але після подібних операцій фімбрії (це
дис­таль­ний — найбільш віддалений — відділ маткової тру­би, який
прилягає до яєчника) яйцеклітину за­хоп­лю­ють, поміщають в тру­бу, а
далі ру­ши­ти во­на вже не мо­же, то­му що епітелій спа­ле­ний, а бігати
самостійно яйцеклітина не вміє.

Тре­тя при­чи­на — відсутність
скоротливої ​​діяльності тру­би. Чо­му так відбувається, до цих пір не
з’ясо­ва­но, але, мож­ли­во, це врод­же­ний інфантилізм, гормональні
по­ру­шен­ня або наслідки пе­ре­не­се­них за­паль­них за­хво­рю­вань
придатків.

В ідеалі тру­ба постійно
здійснює хвилеподібні ру­хи, які, як і війчастий епітелій,
до­по­ма­га­ють яйцеклітині ру­ха­ти­ся. Існує та­кий вислів, як «мертві
тру­би»: впли­вай на них, не впли­вай — во­ни за­ли­ша­ють­ся
знерухомлені.

На­ступ­на і ду­же важ­ли­ва при­чи­на позаматкової
вагітності — стрес. Бо ча­сом на йо­го тлі мо­же ста­ти­ся пов­на
депресія організму, перестає аде­кват­но пра­цю­ва­ти мо­зок,
порушується ру­хо­ва активність. Особ­ли­во у важ­ких депресіях
сповільнюються всі про­це­си, в то­му числі порушується функціону- вання
внутрішніх органів.

Вплив пев­них препаратів, особ­ли­во
се­да­тив­но­го ха­рак­те­ру, що уповільнюють ре­ак­тив­ну здатність
організму, теж мо­же ста­ти при­чи­ною позаматкової вагітності.
На­прик­лад, пре­па­ра­ти, що зу­пи­ня­ють діарею, засновані на
зменшенні пе­ре­сталь­ти­ки гладкої му­ску­ла­ту­ри, здатні по­ру­ши­ти
ро­бо­ту мат­ко­вих труб, ад­же во­ни на 90% скла­да­ють­ся са­ме з неї.

Відповідно,
зу­пи­ня­ю­чи діарею, ми зупиняємо і ско­рот­ли­ву діяльність маткової
тру­би, а це означає, що яйцеклітина не мо­же дійти до місця
при­зна­чен­ня.

Не мо­жна не на­зва­ти і ще од­ну при­чи­ну — внутрішньоматкові контрацептивні за­со­би.

Симптоми

Діагностувати по­за­мат­ко­ву
вагітність склад­но, ад­же об­ласть мат­ко­вих труб на УЗД проглядається
важ­ко, кра­ще за все, УЗІ показує порожнинні ор­га­ни, тоб­то ті, які
ма­ють де­я­ку по­рож­ни­ну, а, вра­хо­ву­ю­чи міліметровий просвіт
тру­би, по­ба­чи­ти в ній на ма­лень­ко­му терміні пло­до­ве яй­це
прак­тич­но не­мож­ли­во.

Під час же вагінального огля­ду на
кріслі лікар теж час­то не мо­же по­ба­чи­ти аномалію: мат­ка зберігає
нормальні розміри, тру­би за ве­ли­ким ра­хун­ком не збільшуються, з
яєчниками все залишається в по­ряд­ку.

Але існують вторинні
озна­ки позаматкової вагітності, які до­по­ма­га­ють її діагностувати на
ранніх термінах. До них на­ле­жать рідина в задньо­му склепінні,
позитивні тес­ти на хоріонічний гонадотропін, кількість яко­го не рос­те
з пли­ном ча­су або додається мен­ше, ніж по­вин­но, наявність не ідентифікованого утворення в області придатків з одного боку.

Оставить комментарий

Adblock
detector