Читать статью на русском языке

На­род­жен­ня ди­ти­ни не тільки од­на із са­мих щас­ли­вих подій у
житті жінки, але і не­прос­тий, хо­ча і при­род­ний про­цес для її
орга- нізму.

Лікарі-аку­ше­ри роб­лять все мож­ли­ве, щоб
до­по­мог­ти жінці на­ро­ди­ти лег­ше і без усклад­нень, а ме­тод
вер­ти­каль­но­го роз­род­жен­ня цьо­му сприяє.

Чим ближ­че да­та
пологів, тим більше май­бут­ня ма­ма замислюється про те, яки­ми во­ни
мо­жуть і повинні бу­ти. Су­час­не аку­шерс­т­во пропонує традиційні та
альтернативні ме­то­ди ве­ден­ня пологів. Під традиційними мається на
увазі роз­род­жен­ня в по­ло­го­во­му бу­дин­ку в положенні ле­жа­чи,
альтернативні ж при­пус­ка­ють ве­ли­ку сво­бо­ду ви­бо­ру і вклю­ча­ють
в се­бе «по­ло­ги вдо­ма», «по­ло­ги у во­ді» і «вертикальні по­ло­ги».

Перші
два ме­то­ди закономірно вик­ли­ка­ють безліч су­пер­е­чок і
по­бо­ю­вань у лікарів: це дійсно не­без­печ­но для ма­ми і ма­лю­ка,
такі по­ло­ги є не­ви­прав­да­но ри­зи­ко­ва­ни­ми не тільки для
здо­ров’я, але і для жит­тя обох. А ось вертикальні по­ло­ги по пра­ву
зай­ня­ли своє місце не тільки в російській, але й у західній практиці
пологової до­по­мо­ги. Більше то­го, з кож­ним ро­ком все більше жінок у
всьо­му світі прий­ма­ють рішення на­род­жу­ва­ти са­ме вер­ти­каль­но.
І цей вибір цілком ви­прав­да­ний.

Велика різниця

Вер­ти­каль­ни­ми
на­зи­ва­ють­ся такі по­ло­ги, при яких всі періоди (пе­рей­ми,
по­ту­ги і на­род­жен­ня пла­цен­ти) жінка про­во­дить у
вер­ти­каль­но­му поло- женні.

Занотуйте

 • Як­що ви
  хо­че­те, щоб ваші по­ло­ги бу­ли вер­ти­каль­ни­ми, зав­час­но
  дізнайтесь, чи ро­бить пе­ред­ба­чу­ва­ний по­ло­го­вий бу­ди­нок цю
  по­слу­гу.
 • Важ­ли­во прой­ти спеціальні кур­си підготовки до
  вер­ти­каль­них пологів: во­ни до­по­мо­жуть вам ще кра­ще зрозуміти
  суть про­це­су і підготуватися до ньо­го не тільки фізично, а й
  психологічно.
 • Як­що ви хо­че­те, щоб ва­ша близь­ка лю­ди­на була
  присутня при по­ло­гах, це ре­аль­но. Більш то­го, при вер­ти­каль­них
  по­ло­гах чоловік мо­же бу­ти ак­тив­ним учас­ни­ком про­це­су:
  про­гу­лю­ва­ти­ся з жінкою, ма­са­жу­ва­ти їй плечі і спи­ну і
  підтримувати її в пев­них по­ло­жен­нях. У по­ло­го­во­му бу­дин­ку ПМЦ,
  на­прик­лад, для рідних, які вирішили розділити з май­бутнь­ою ма­мою
  пер­шу зустріч з ди­ти­ною, передбачені затишні кімнати відпочинку.

Вер­ти­каль­не
по­ло­жен­ня жіночого тіла під час пологів допомагає не тільки знач­но
по­лег­ши­ти про­цес з фізіологічної точ­ки зо­ру, але і змен­ши­ти так
зва­ний «ро­до­вий стрес».

Біомеханізм вер­ти­каль­них пологів
грунтується на дії за­ко­ну тяжіння Землі: під си­лою власної ва­ги
ма­люк лег­ше для се­бе і безболісніше для ма­ми про­хо­дить родові
шля­хи.

Жінка при вер­ти­каль­них по­ло­гах по­во­дить­ся
ак­тив­но, во­на прак­тич­но не об­ме­же­на в ру­хах, мо­же
ке­ру­ва­ти­ся влас­ни­ми інстинктами і прий­ма­ти те ста­но­ви­ще, в
яко­му їй мак­си­маль­но зруч­но, а зна­чить, і спокійно.

Аку­ше­ри-гінекологи
й аку­шер­ки спостерігають за про­це­сом пологів, до­по­ма­га­ють все
зро­би­ти пра­виль­но і за­без­пе­чу­ють без­пе­ку і збе­ре­жен­ня
здо­ров’я ма­ми і ди­ти­ни. У ме­то­ду вер­ти­каль­но­го роз­род­жен­ня є
конкретні, доведені ча­сом і прак­ти­кою пе­ре­ва­ги:

 • Змен­шен­ня тис­ку мат­ки на су­ди­ни. При традиційному
  го­ри­зон­таль­но­му положенні породіллі мат­ка з ма­лю­ком тис­не на
  головні кровоносні су­ди­ни — аор­ту (судина, що відходить від
  сер­ця і не­се до органів кров, ба­га­ту кис­нем) і ниж­ню по­рож­нис­ту
  ве­ну (по цій судині кров повертається до сер­ця). В результаті мо­же
  по­ру­ши­ти­ся циркуляція крові в організмі, і, відповідно, до мат­ки з
  ма­лю­ком бу­де над­хо­ди­ти мен­ше необхідного кис­ню. Як­що ж жінка
  стоїть або си­дить на чет­ве­рень­ках, тиск мат­ки зменшується,
  мат­ко­во-пла­цен­тар­ний кровообіг покра- щується і попереджає роз­ви­ток
  гіпоксії (кис­не­во­го го­ло­ду­ван­ня) у ди­ти­ни.
 • Ско­ро­чен­ня пер­шо­го періоду пологів. Ба­гать­ох майбутніх мам
  особ­ли­во ля­ка­ють тривалі і болісні пе­рей­ми пер­шо­го періоду
  пологів. Як­що жінка перебуває у вер­ти­каль­но­му положенні,
  роз­к­рит­тя ший­ки мат­ки відбувається швид­ше, то­му що тиск
  пло­до­во­го міхура і голівки ди­ти­ни на нижній мат­ко­вий сег­мент
  відбувається рівномірніше і інтен- сивніше.

Оставить комментарий

Adblock
detector