Українцям тре­ба зро­би­ти щеп­лен­ня від поліеміліту, ад­же фа­ни ЄВРО-2012 мо­жуть за­вез­ти вірус, про­ти яко­го ми не ма­мо до­статньо­го імунітету.

Та­ку дум­ку на прес-конференції ви­с­ло­вив на­чаль­ник відділу організації дер­жав­но­го санітарно-епідеміологічного на­гля­ду Держсанепідслужби Віктор Ляш­ко, повідомляє АМН.

«Вик­ли­ка­ють настороженість хво­ро­би, які вже, зда­ва­лось, переможені. Це поліеміліт та дифтерія. ВО­ОЗ уже б’є на спо­лох з при­во­ду дифтерії. Раніше вак­ци­ну­ва­лось більше 95%. Ко­ли хво­ро­ба пішла, дех­то про­дов­жу­вав вак­ци­ну­ва­тись, а хтось нех­ту­вав цим, то­му що в Україні на протязі 10 років немає випадків поліеміліту і дифтерію. І не вак­ци­ну­ю­чись, у разі за­ве­зен­ня вірусу поліеміліту вболівальниками, по­чнеть­ся роз­ви­ток за­хво­рю­ван­ня»,- розповів В. Ляш­ко.

Ек­с­перт на­го­ло­сив, що останніми ро­ка­ми відмічається зни­жен­ня рівня охоп­лен­ня щеп­лен­ням на території України. Про­тя­гом останніх 3 років імунізація не до­ся­га­ла 50%. А щоб ви­ро­би­ти достатній ко­лек­тив­ний імунітет, щоб за­хис­ти­ти дер­жа­ву, по­вин­но вак­ци­ну­ва­тись не мен­ше 98% на­се­лен­ня.

Нагадаємо, за сло­ва­ми гла­ви Бю­ро ВО­ОЗ в Україні Кіза де Йон­ке­ре, лю­ди по­ми­ра­ють від за­хво­рю­вань, а не че­рез вакцинацію.

«Недовіра лю­дей до вакцинації є ве­ли­кою про­бле­мою для Всесвітньої організації охо­ро­ни здо­ров’я, яка стосується не ли­ше запобігання гри­пу, а й інших вірусних хво­роб, та­ких як кір, вітряна віспа та інших. Ра­зом з Міністерством охо­ро­ни здо­ров’я, ЮНІСЕФ та ВО­ОЗом був зроб­ле­ний аналіз що­до ста­ну імунізації на­се­лен­ня в Україні. За­раз ми ра­зом з Міністерством розробляємо Національний план дій що­до підвищення рівня довіри до вакцинації українців. Пер­ше, що необхідно зро­би­ти – це за­без­пе­чи­ти фінансову підтримку вакцинації, її пов­ну наявність у всіх регіонах країни», — за­зна­чив Кіз де Йон­ке­ре.

Оставить комментарий

Adblock
detector