Од­на п’ята школярів 11-13 років чує го­ло­си.

Що­прав­да, за­зви­чай ці звукові галюцинації зго­дом про­па­да­ють, по­ка­за­ло об­сте­жен­ня май­же 2000 дітей 11-16 років, що про­жи­ва­ють в Дубліні, пи­ше The Telegraph.

З гру­пи чу­ють го­ло­си тро­хи більш ніж у 50% ме­ди­ки ви­я­ви­ли не­п­си­хо­ти­чес­кое психічний роз­лад нак­шталт депресії. Се­ред старшої вікової гру­пи — 13-16 років — всьо­го 7% чу­ли го­ло­си.

Але май­же 80% з них ма­ли діагностовані психологічні відхилення.
Керівник дослідження док­тор Ян Кел­ле­хер з Королівського ко­лед­жу хірургів Ірландії підкреслює: » У ході проведеної ро­бо­ти ми з’ясу­ва­ли, що звукові галюцинації поширені навіть се­ред зовсім ма­лень­ких дітей, яким не більше 11 років.

При­чо­му, галюцинації мо­жуть варіюватися від окре­мих фраз, до цілих роз­мов між різними людь­ми, які три­ва­ють кілька хви­лин».
Та­кож, буває, галюцинації зустрічаються у вигляді кри­ку, або ж, на­впа­ки, у вигляді ше­по­ту, мим­рен­ня.

Час­то­та відрізняється від од­но­го епізоду раз на місяць до що­ден­них галюцинацій. Як­що ж подібні про­бле­ми зустрічалися у більш до­рос­лих дітей, у них час­то діагностували два і більше психічні роз­ла­ди.

Оставить комментарий

Adblock
detector