Читать статью на русском языке

За­нят­тя в басейні відносяться до щад­них, але ефек­тив­них видів тре­ну­вань. Ски­ну­ти зай­ву ва­гу і підтягти м’язи но­вос­пе­че­ним ма­мам до­по­мо­же аквааеробіка.

За­би­ра­ю­чи час­ти­ну ва­ги на се­бе, во­да дозволяє ви­ко­ну­ва­ти впра­ви з більшою легкістю, ніж на суші. Для жіночого організму, який переніс не­дав­но по­ло­ги, такі умо­ви для за­нять спор­том мож­на вва­жа­ти оп­ти­маль­ни­ми і мак­си­маль­но без­печ­ни­ми.

Ексклюзивні пе­ре­ва­ги

Ви­ко­ну­ва­ти впра­ви в басейні лег­ше, ніж на суші, ад­же під час ак­ват­ре­ну­ван­ня тіло зна­хо­дить­ся в стані, схо­жо­му на невагомість.
Од­но­час­но водні ма­си тис­нуть на внутрішні ор­га­ни, то­му збільшується відтік лімфи і поліпшується кровообіг.

У та­ких умо­вах в пра­цю­ю­чих м’язах накопичується на­ба­га­то мен­ше молочної кис­ло­ти, ніж після за­нять у спортзалі. Ця ре­чо­ви­на, крім окис­лен­ня мо­ло­ка, викликає хворобливі відчуття після фізичних на­ван­та­жень.

Ще один «ак­вап­люс»: додаткові калорії спа­лю­ють­ся зав­дя­ки то­му, що тем­пе­ра­ту­ра во­ди в басейні ниж­че тем­пе­ра­ту­ри тіла. Щоб зігрітися, організм зму­ше­ний пус­ти­ти в топ­ку зай­вий жир.

Крім то­го, в басейні для за­нять фітнесом створюється мак­си­маль­но спри­ят­ли­ва психологічна ат­мо­сфе­ра. Під час тре­ну­вань у спортзалі че­рез набрані під час вагітності кілограми деякі жінки відчувають се­бе не­за­тиш­но, го­ло­ва зай­ня­та дум­ка­ми про те, що ду­ма­ють оточуючі, важ­ко скон­цент­ру­ва­ти­ся і пра­виль­но ви­ко­на­ти впра­ву.

Аквафітнес цю про­бле­му знімає: ниж­ня час­ти­на тіла схо­ва­на під во­дою, так що для незруч­нос­тей при­чин немає. І, нарешті, від за­нять у басейні є кос­ме­тич­ний ре­зуль­тат. Під час акваманеврів шкіра зволожується і стає більш елас­тич­ною зав­дя­ки ефек­ту лег­ко­го гідромасажу.

На особ­ли­во­му положенні

Не­зва­жа­ю­чи на всі пе­ре­ва­ги аквафітнесу, в післяпологовий період ряд заходів все ж важ­ли­во до­три­ма­ти.

  • Не вар­то поспішати. Про­тя­гом декількох місяців після пологів організм не го­то­вий до різкої втра­ти ва­ги, особ­ли­во як­що ви годуєте ди­ти­ну грудь­ми.
  • Надмірні ак­ва на­ван­та­жен­ня на по­ки ще не зміцнений організм мо­жуть закінчитися роз­тяг­нен­ням зв’язок та­зос­тег­но­во­го суг­ло­ба і роз­вит­ком грижі по­пе­ре­ко­во­го відділу хреб­та. Ритм тре­ну­вань по­ви­нен бу­ти щад­ним. На по­чат­ко­во­му етапі вар­то об­ме­жи­ти­ся ходь­бою у воді на глибині по по­яс і пла­ван­ням в спокійному темпі. Навіть такі елементарні впра­ви роз­ван­та­жать втом­ле­ний хре­бет, по­кра­щать кровообіг і підтягнуть шкіру. При­сту­па­ти до плав­но­го збільшення на­ван­та­жень і найпростіших трюків мож­на тільки з до­зво­лу тре­не­ра.
  • З опра­цю­ван­ням м’язів верхньо­го пле­чо­во­го по­ясу (рук, пле­чей, гру­дей) го­ду­ю­чим ма­мам до­ве­деть­ся по­че­ка­ти: на­ван­та­жен­ня на ці час­ти­ни тіла тяг­не за со­бою ви­роб­лен­ня деякої кількості молочної кис­ло­ти. Навіть не­ве­ли­ка концентрація цієї ре­чо­ви­ни викликає окис­лен­ня ма­те­ринсь­ко­го мо­ло­ка, і ма­люк мо­же відмовитися від гру­дей.
  • Після ке­са­ре­во­го роз­ти­ну виключається на­ван­та­жен­ня на м’язи жи­во­та до то­го мо­мен­ту, по­ки не відбудеться пов­не зцілення швів і тка­нин. На по­чат­ко­во­му етапі на­ван­та­жен­ня повинні ля­га­ти в ос­нов­но­му на но­ги, прес і по­пе­рек. Надалі, як­що до­зво­лить са­мо­по­чут­тя і з’явить­ся ба­жан­ня, на­ван­та­жен­ня мо­жуть бу­ти збільшені, а набір вправ — роз­ши­ре­но. За­зви­чай тре­не­ри до­да­ють впра­ви, які зміцнюють сер­це­во-су­дин­ну сис­те­му, ви­роб­ля­ють витривалість і роз­ви­ва­ють гнучкість.

Оставить комментарий

Adblock
detector