Ек­с­пер­ти з Британської Соціологічної Асоціації (British Sociological
Association) про­ве­ли дослідження, яке по­ка­за­ло, що наявність дітей є
більш важ­ли­вим для чоловіків, ніж для жінок.

У ході
дослідження вчені про­ве­ли опи­ту­ван­ня більш ніж 4500 чоловіків і
жінок у віці з 27 до 45 років. Ви­я­ви­ло­ся, що ті чоловіки, у яких
немає дітей, відчувають се­бе більш ізольованими в соціальному плані, а
та­кож на­ба­га­то частіше відчувають депресію, ніж бездітні жінки.

Дані
опи­ту­ван­ня по­ка­за­ли, що від де­пре­сив­них розладів страж­да­ють
38% відсотків бездітних чоловіків, і ли­ше 27% бездітних жінок. Вчені
по­яс­ни­ли цей факт тим, що жінки час­то відчувають по­тре­бу ма­ти
ди­ти­ни під впли­вом суспільних стереотипів, а та­кож че­рез відносно
не­ве­ли­кий ре­про­дук­тив­ний період.

У той же час чоловіки не
відчувають тис­ку громадської дум­ки і три­во­ги, пов’язаної з
біологічним віком, так як ре­про­дук­тив­ний період чоловіка знач­но
перевищує аналогічний період для жінки. До то­го ж гро­мадсь­ка дум­ка
більш по­блаж­ли­во ста­вить­ся до бездітного не­жо­на­то­го
чоловіка в порівнянні з бездітною і незаміжньою жінкою.

Та­ким чи­ном,
чоловіча мотивація ма­ти ди­ти­ну пов’яза­на, в пер­шу чер­гу, са­ме з
влас­ною по­тре­бою і мен­шою мірою із впли­вом соціальних, куль­тур­них
та сімейних патернів на чоловічий світогляд. Так, близь­ко 28%
жінок, які ма­ють дітей, зізналися, що на­ро­ди­ли ди­ти­ну то­му що
«прий­шов час», а близь­ко 17% — «то­му що так тре­ба».

У той же час
тільки 12% чоловіків вка­за­ли, що вирішили ста­ти бать­ка­ми, то­му що
цьо­го від них очікували близькі лю­ди, що їх оточують і тільки 7%
вка­за­ли, що при­чи­ною об­за­ве­ден­ня потом­ст­вом став їх вік і
аргумент «вже по­ра».

Оставить комментарий

Adblock
detector