Напередодні зустрічі зі своїм ча­дом необхідно грун­тов­но підготуватися
— зібрати речі в по­ло­го­вий бу­ди­нок, для цьо­го вам потрібно
зна­ти, що бра­ти з со­бою?

Зро­би­ти це необхідно заздалегідь, щоб перейми не за­ста­ли Вас зне­наць­ка.

Що бра­ти в по­ло­го­вий бу­ди­нок?

Як­що по­ло­ги екстрені:


до­ку­мен­ти — пас­порт, ме­дич­ний поліс, обмінна кар­та, ро­до­вий
сертифікат (у по­ло­го­во­му залі лікарі на­сам­пе­ред йо­го
за­пи­ту­ють);
• та­поч­ки м’які та гумові (для ду­шу);
• мобільний те­ле­фон із за­ряд­ним пристроєм;
• ма­лень­кий руш­ник;
• ма­лень­ка пля­шеч­ка негазованої во­дич­ки.

Ці речі зна­доб­лять­ся Вам в по­ло­го­во­му залі. Крім цьо­го Вам необхідно взя­ти на­ступ­не:

Що бра­ти в по­ло­го­вий бу­ди­нок з предметів гігієни?

• зуб­на пас­та, зуб­на щітка, шам­пунь, ми­ло та миль­ни­ця;

гель для вми­ван­ня, тонік для об­лич­чя, крем для об­лич­чя і рук,
гігієнічна по­ма­да, дзер­ка­ло, шпиль­ки або гум­ки для во­лос­ся,
антиперспірант;
• брит­ва;
• про­клад­ки гігієнічні (рад­жу взя­ти ultra super і ultra light);
• ватні па­лич­ки та ватні дис­ки;
• одноразові тру­си­ки (зви­чай­но мож­на і багаторазові, але їх до­ве­деть­ся пра­ти);
• вбираючі про­клад­ки для го­ду­ю­чих матерів («Каз­ка», «На­ша ма­ма»);
• туа­лет­ний папір і паперові руш­ни­ки;
• крем для сосків — для загоєння та профілактики за­па­ле­них і потрісканих сосків;
• руш­ник (2-3 шту­ки);
• необхідна кос­ме­ти­ка (в нагоді при виписці), щоб виг­ля­да­ти чу­до­во.

Що бра­ти в по­ло­го­вий бу­ди­нок з одя­гу?


ха­лат, нічна со­роч­ка (ба­жа­но не мен­ше двох, хо­ча в
по­ло­го­во­му бу­дин­ку мож­на взя­ти при необхідності) або піжама,
шкар­пет­ки;
• бан­даж післяпологовий;
• бюст­галь­те­ри для го­ду­ван­ня (ба­жа­но не мен­ше двох).

Що взя­ти ще?

• по­суд: тарілка гли­бо­ка, тарілка мілка, чаш­ка, столові при­ла­ди, кип’ятиль­ник;
• обов’яз­ко­во візьміть блок­но­тик з руч­кою, щоб за­пи­су­ва­ти рекомендації лікарів;
• ма­лень­кий фен і гребінець;
• ап­теч­ка;
• мож­ли­во, що Вам зна­до­бить­ся молоковідсмок- тувач;
• щось по­чи­та­ти;
• з
продуктів візьміть чай, тро­хи цук­ру, що-не­будь до чаю, ли­мон,
чор­нос­лив, мож­на сік із зе­ле­них яб­лук або свіжих яб­лук, реш­ту за Вашим ба­жан­ням бу­дуть пе­ре­да­ва­ти родичі.

Що бра­ти для но­во­на­род­же­но­го?

• упа­ков­ку памперсів для ди­ти­ни від 3 до 6 кг;
• вологі сер­вет­ки для дітей;
• ди­тя­че ми­ло;
• ди­тя­чий крем і ди­тя­че мас­ло;
• сос­ка-пус­туш­ка;
• но­жич­ки із за­туп­ле­ни­ми кінцями;
• рас­па­шо­ноч­ки, ша­поч­ки, но­соч­ки.

Що бра­ти в по­ло­го­вий бу­ди­нок для ви­пис­ки?

• одяг для молодої ма­ми;
• одяг для ма­лю­ка;
• со­ро­чеч­ка лег­ка, со­ро­чеч­ка теп­ла;
• пе­люш­ка лег­ка, пе­люш­ка теп­ла;
• ша­поч­ка лег­ка, ша­поч­ка теп­ла;
• підгузник;
• ков­д­ра теп­ла або ку­то­чок і стрічка;
• го­лов­ним ат­ри­бу­том при виписці є фо­то­апа­рат і відеокамера, щоб запам’ятати ці важливі мо­мен­ти у Ва­шо­му житті!

Щас­тя Вам і Вашій родині!

Оставить комментарий

Adblock
detector