Читать статью на русском языке

Всі хо­чуть ва­шо­го жит­тя, а точніше не жит­тя, а гро­шей за її
стра­ху­ван­ня. Стра­хо­ви­кам ду­же потрібні ваші гроші. На­дов­го. І
побільше.

Са­ме для цьо­го потрібно на­ко­пи­чу­валь­не стра­ху­ван­ня
жит­тя дітей стра­хо­ви­кам. Чи потрібно во­но вам? Вирішуйте самі.
Як­що у вас є про­бле­ми з «платіжною дисципліною» і ви жи­ве­те від
зар­пла­ти до зар­пла­ти, іноді за­пус­ка­ю­чи ру­ку в за­ощад­жен­ня —
од­но­знач­но найнадійніший спосіб на­ко­пи­чи­ти «гро­ше­нят» на
на­вчан­ня або весілля — це стра­ху­ван­ня жит­тя «на до­жит­тя».
Од­нак, пам’ятай­те — стра­хо­вик не віддасть вам гроші раніше
по­кла­де­но­го терміну як би ви йо­го не про­си­ли і не бла­га­ли. Тут
пре­крас­но діє за­кон ніппеля: ту­ди дуй — звідти … нічого.

За­га­лом, на мій суб’єктивний по­гляд, найбільш до­реч­ни­ми фор­ма­ми
стра­ху­ван­ня жит­тя є ризикові: від смерті, інвалідності і кри­тич­них
за­хво­рю­вань. Але стра­хо­ви­ки, навчені гірким досвідом зарубіжних
ко­лег по­си­лю­ють умо­ви вип­лат по «ди­тя­чим» полісам і об­ме­жу­ють
мінімальний вік застрахованої ди­ти­ни — 5-7 років, оберігаючи
гро­ма­дян від спо­ку­си покалічити дітей в надії от­ри­ма­ти вип­ла­ту.
Та­кож навіть у разі ле­таль­но­го ви­пад­ку бать­ки не от­ри­ма­ють
су­му більшу, ніж во­ни внес­ли за період дії стра­хов­ки.

Аль­тер­на­ти­вою лай­фу є де­по­зит. Так-так, не ди­вуй­те­ся —
дов­гост­ро­ко­вий де­по­зит. У будь-яко­му ви­пад­ку бан­ки, особ­ли­во
з іноземним капіталом ку­ди більш надійні ніж їх фінансові по­бра­ти­ми
— стра­хо­ви­ки. Та й на­гляд за ни­ми не в при­клад суворіший. Крім
то­го, вга­дай­те де стра­хо­ви­ки зберігають свої / ваші гроші? У
бан­ках, де ж ще!

Як­що вам дур­ма­нять го­ло­ву високі процентні
став­ки – будь-який інвестфонд з радістю про­дасть вам інвестиційні
сертифікати. І до­хо­ду ви по них отримаєте без­по­се­редньо більше, ніж
при «по­се­ред­ни­ку» — лай­фо­ви­ку. Ри­зик? Без­умов­но! Але і
стра­хо­вик теж ризикує — він теж вкладає гроші в цінні па­пе­ри,
при­чо­му ви в цьо­му не приймаєте ніякої участі.

Зби­ра­ти гроші
потрібно од­но­знач­но. А от як це ро­би­ти? Ви­би­рай­те —
по­тру­ди­ти­ся самостійно або віддати свої гроші чу­жим до­брим дя­дям.
За вас вибір ніхто не зро­бить.

Оставить комментарий

Adblock
detector