14 груд­ня Кабінет Міністрів прий­няв по­ста­но­ву Про за­вер­шен­ня
про­ве­ден­ня ек­с­пе­ри­мен­ту по впро­вад­жен­ню методів непрямої
оці- нки доходів гро­ма­дян для при­зна­чен­ня со- ціальної до­по­мо­ги.

Як
го­во­рить­ся в повідомленні на сайті Мінсоц- політики, про­ект ак­та на
засіданні уря­ду пред­ста­вив віце-прем’єр-міністр України — міністр
соціа- льної політики Сергій Тігіпко.

У відомстві за­зна­ча­ють, що
за­хо­да­ми про­гра­ми економічних ре­форм на 2010-2014 ро­ки За­мож­не
суспільство, кон­ку­рен­тос­про­мож­на економіка, ефек­тив­на дер­жа­ва
пе­ред­ба­че­но за­про­вад­жен­ня у 2011 році методів непрямої оцінки
доходів гро­ма­дян, що звер­та­ють­ся за дер­жав­ною до­по­мо­гою.

У
квітні 2011 ро­ку уряд схва­лив рішення про про­ве­ден­ня
ек­с­пе­ри­мен­ту в п’яти рай­он­них управ- ліннях соціального за­хис­ту
Волинської, Кіровог- радської та Чернігівської об­лас­тей. У вересні 2011
ро­ку Кабмін про­дов­жив ек­с­пе­ри­мент до кінця 2011 ро­ку.

У
повідомленні наголошується, що ек­с­пе­ри­мент про­во­дить­ся за
підтримки Світового бан­ку в рам­ках спільного з Україною про­ек­ту
Удос­ко­на­лен­ня сис­те­ми соціальної до­по­мо­ги.

За
інформацією Мінсоцполітики, за механізмами непрямої оцінки доходів
гро­ма­дян жод­на вип­ла­та не бу­ла при­пи­не­на або при­зу­пи­не­на.
При цьо­му чи­нов­ни­ки за­пев­ня­ють, що не надійшло жодної скар­ги від
учасників ек­с­пе­ри­мен­ту.

За сло­ва­ми Тігіпка, ме­тод
непрямої оцінки доходів гро­ма­дян за­про­вад­же­но у Вірменії, Грузії,
Мол­до­ви, Румунії, Німеччини, Ту­реч­чи­ни, Чилі, Мексиці, Колумбії,
Індонезії та Йорданії, про­хо­дять ек­с­пе­ри­мен­ти в окре­мих регіонах
РФ.

Окрім підвищення адресності на­дан­ня державної підтримки
ма­ло­за­без­пе­че­ним сім’ям, ця ме­то­ди­ка, як вва­жа­ють у
відомстві, до­зво­ли­ла суттєво спро- с­ти­ти умо­ви от­ри­ман­ня
до­по­мо­ги в цих країнах, уни­ка­ю­чи необхідності на­дан­ня різних
довідок і документів.

«На відміну від цих країн наші підходи до
впро­вад­жен­ня механізму дооцінки доходів гро­ма­дян спрямовані на
ви­ко­рис­тан­ня цьо­го ме­то­ду для поліпшення ро­бо­ти соціальних
інспекторів з ви­зна­чен­ня одержувачів до­по­мо­ги, декларації про
до­хо­ди яких потрібно перевірити (не для зу­пи­нен­ня або при­пи­нен­ня
на­дан­ня до­по­мо­ги)», — ска­зав Тігіпко.

За сло­ва­ми
віце-прем’єра, попередні ре­зуль­та­ти ек­с­пе­ри­мен­ту по­ка­за­ли
можливість підвищити в 3-4 ра­зи ефективність ро­бо­ти соціальних
інспекторів.

«Вра­хо­ву­ю­чи, що ек­с­пе­ри­мент вже фак­тич­но
за­вер­ше­ний і за­раз завершується аналіз результатів і підготовка
пропозицій що­до йо­го впро­вад­жен­ня в Україну, уряд прий­няв рішення
про за­вер­шен­ня ек­с­пе­ри­мен­ту з впро­вад­жен­ня методів непрямої
оцінки доходів гро­ма­дян», — резюмується в повідомленні.

Нагадаємо,
що на по­чат­ку лис­то­па­да Тігіпко за­явив, що з 1 груд­ня на всю
країну бу­де по­ши­ре­ний ек­с­пе­ри­мент по непрямій оцінці доходів
гро­ма­дян. Перевіряти повинні бу­ли матерів-оди­на­чок, які
пре­тен­ду­ють на соціальну до­по­мо­гу.

Зок­ре­ма, інспектори
управлінь праці та соціа- льного за­хис­ту повинні бу­ли опи­та­ти сусідів
про до­хо­ди матерів-оди­на­чок. Тоді повідом- лялося, що соціальну
до­по­мо­гу не бу­дуть виділяти тим жінкам, які ма­ють кондиціонер,
су­час­ний ве­ло­си­пед, ску­тер, по­су­до­мий­ну ма­ши­ну, а та­кож
тим, хто ро­бить ре­монт з ви­ко­рис­тан­ням до­ро­гих будівельних
матеріалів.

Та­кож інспектори мог­ли цікавитися наявністю
співмешканців і квартирантів, по­ро­дис­тих тва­рин і от­ри­ман­ням
гро­шо­вих переказів з-за кор­до­ну. Сло­ва чи­нов­ни­ка от­ри­ма­ли
ре­зо­нанс у суспільстві.

Нагадаємо, що наприкінці лис­то­па­да
ста­ло відомо, що уряд пропонує об­ме­жи­ти пра­во оди­но­ких матерів на
от­ри­ман­ня до­по­мо­ги на ди­ти­ну у ви­пад­ку, як­що су­куп­ний
дохід сім’ї перевищує ве­ли­чи­ну, що розраховується як су­ма
відповідних про­жит­ко­вих мінімумів для кожної ди­ти­ни і середньої
заробітної пла­ти працівників, зай­ня­тих у га­лу­зях економіки , що
скла­ла­ся в Україну в місяці, що передує періоду, за який обчислюється
су­куп­ний дохід.

Джерело: news.online.ua

Оставить комментарий

Adblock
detector