Читать статью на русском языке

На­дан­ня відпустки у зв’яз­ку з вагітністю та по­ло­га­ми пе­ред­ба­че­но ст. 179 Кз­пп і ст. 17 За­ко­ну України «Про відпустки».

Тривалість такої відпустки ста­но­вить 126 ка­лен­дар­них днів (70 днів до пологів і 56 — після), 140 — у разі усклад­нен­ня пологів, на­род­жен­ня двох і більше дітей (пл. 70 днів до і після пологів), 180 — жінкам, які по­страж­да­ли внаслідок Чорнобильської ка­та­стро­фи (за 90 днів до і після пологів). Підставою для на­дан­ня є лис­ток непрацездатності.

До­по­мо­га осо­бам, які пе­ре­бу­ва­ють у відпустці у зв’яз­ку з вагітністю та по­ло­га­ми, нараховується в розмірі 100% середньої заробітної пла­ти, розрахованої згідно з По­ста­но­вою Кабміну від 26.09.2001 № 1266 за останні шість місяців ро­бо­ти. Ніяких податків і зборів з цих гро­шей не стягується.

З при­во­ду можливості от­ри­ма­ти так звані «декретні» і можливості про­дов­жу­ва­ти хо­ди­ти на ро­бо­ту, є офіційна позиція Фон­ду соціального стра­ху­ван­ня з тимчасової втра­ти працездатності та Міністерства праці та соціальної політики.

Згідно з лис­том Фон­ду від 05.07.2007 р. № 04-29-1406 і лис­та Мінпраці від 18.07.2007 р. № 441/020/99-07, одночасної вип­ла­ти і зар­пла­ти, і вищевказаної до­по­мо­ги не пе­ред­ба­че­но.

Та­ким чи­ном, от­ри­му­ю­чи заробітну пла­ту (у то­му числі і пра­цю­ю­чи на умо­вах не­пов­но­го ро­бо­чо­го ча­су), жінка втрачає пра­во на от­ри­ман­ня до­по­мо­ги.

Після закінчення ж відпустки у зв’яз­ку з вагітністю та по­ло­га­ми (тоб­то лікарняного) працівниця має пра­во ви­ко­ри­ста­ти відпустку по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня нею 3-річного віку.

При цьо­му, пе­ре­бу­ва­ю­чи у відпустці по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня нею 3-річного віку, працівниця має пра­во вий­ти на ро­бо­ту на умо­вах не­пов­но­го ро­бо­чо­го ча­су.

У та­ко­му разі за нею зберігається пра­во на от­ри­ман­ня до­по­мо­ги по до­гля­ду за ди­ти­ною до до­сяг­нен­ня нею 3-річного віку.

Оставить комментарий

Adblock
detector