Читать статью на русском языке

Щоб морські канікули пішли ма­ло­му на ко­ристь, по­ста­рай­те­ся до­зу­ва­ти йо­го спілкування з спе­кот­ним південним сон­цем.

Прості пра­ви­ла без­пе­ки на морі:

 • У будь-який час до­би пе­ре­бу­ван­ня ма­лю­ка на сонці потрібно об­ме­жу­ва­ти, а збільшувати по­сту­по­во.
 • Слідкуйте, щоб на пляжі або під час про­гу­ля­нок ма­люк зав­ж­ди за­ли­шав­ся в тіні, особ­ли­во в го­ди­ни високої сонячної активності — з 9 до 17 год.
 • Зби­ра­ю­чись зі своїм ча­дом на пляж, май­те на увазі, що найк­ра­ще ро­би­ти це вранці (з 6 до 9 го­дин) або ввечері (з 17 до 20 го­дин), ко­ли сонячні промені діють слаб­ше.
 • Перш ніж вий­ти з до­му, на­дя­гай­те на го­ло­ву ма­лю­ка лег­ку па­нам­ку, кеп­ку чи хуст­ку зі світлих на­ту­раль­них тка­нин.

Ува­га! Обмін ре­чо­вин у ма­лень­ких дітей відбувається так швид­ко, що будь-які по­ру­шен­ня «со­няч­но­го» ре­жи­му мо­жуть по­зна­чи­ти­ся на їх здо­ров’ї.

Чо­му він так силь­но потіє?

Пе­ре­ко­на­ти­ся в то­му, що ваш ма­люк потіє на «за­кон­них підставах», мож­на по декількох озна­ках:

 • У ди­ти­ни є при­чи­ни на те, щоб силь­но потіти: на вулиці спе­кот­но, ма­лень­кий ду­же теп­ло одяг­не­ний або прос­то набігався.
 • Вис­ту­пив­ши на шкірі, во­ло­га покриває все тіло, а не окремі ділянки.
 • У ди­ти­ни немає інших симптомів: тем­пе­ра­ту­ра в нормі, до­лонь­ки і сто­пи теплі і сухі, ма­люк добре їсть, спить і вчас­но здійснює туа­лет.

Со­няч­ний удар

 • Віднесіть ма­лю­ка в про­хо­лод­не місце;
 • Укладіть йо­го на спи­ну, підвівши го­ло­ву, розстебніть або зніміть одяг, окропіть або обітріть тіло хо­лод­ною во­дою, покладіть на лоб мок­рий руш­ник;
 • Напоїть ма­лень­ко­го хо­лод­ною во­дою;
 • Обе­реж­но (щоб не об­па­ли­ти сли­зо­ву обо­лон­ку) піднесіть до но­са ват­ку, злег­ка змо­че­ну на­ша­тир­ним спир­том;
 • Дай­те дитині засіб, поліпшуючий ди­хан­ня і ро­бо­ту сер­ця: на­сто­ян­ку валеріани, ва­ло­кор­дин, кор­ва­лол, кордіамін з роз­ра­хун­ку 1 крап­ля на рік жит­тя;
 • Як­що крихті не стає кра­ще, вик­ли­кай­те швидку допомогу.

Оставить комментарий

Adblock
detector